Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ

ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ

KOВИЉ

БРОЈ:97

ДАНА: 14.03.2018.ГОДИНЕ.

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

                                      OШ „ЛАЗА КОСТИЋ“

`                                              КОВИЉ

ЛАЗЕ КОСТИЋА 42

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА ОСИГУРАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2018

                        Укупан број страна конкурсне документације- 50

МАРТ - 2018. године

На основу чл. 39. и чл. 61. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник бр.

124/2012, 14/2015, 68/2015 ( у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 3/2018, Одлуке бр. 93, од 14.03.2018. и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 97 ,од 14.03.2018. припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности обликоване по партијама -

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ

ЈН бр. 3/2018

Конкурсна документација садржи:

 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ.............................................3
 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ..........................................4
 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ, КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА.............................................................................................5
 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ......................................................................9
 5. ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 ЗАКОНА..................................................................................................12
 6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2 .................................................................................................................14
 7. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ....................15
 8. ОБРАСЦИ ПОНУДА................................................................................26
 9. МОДЕЛ УГОВОРА...................................................................................35
 10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ.......................................41
 11. ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ...........................................42
 12. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ................................................................43
 13. OБРАСЦИ МЕНИЧНИХ ОВЛАШЋЕЊА..................................................47

1.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: .....................................ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ“

Адреса: ….......................................ЛАЗЕ КОСТИЋА 42

Интернет страница

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број .3/2018 су . УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ

4. Циљ поступка –

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт:- секретар школе- Наташа Ћук, , тел: 2988-006,

е-маил oslkostic@gmail.com

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. .3/2018 су услуге осигурања ученика, запослених и имовине. - 66510000- услуге осигурања

2. Партије

Јавна набавка је обликована у две партије и то:

Партија 1. Осигурање ученика и запослених

Колективно осигурање ученика и запослених од последица несрећног случаја

Шифра из ОРН – 66512000 –услуге осигурања лица

Партија 2.осигурање имовине( објеката и опреме, одговорности из делатности)

Шифра из ОРН – 66515200- услуге осигурања имовине

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА , ГАРАНТНИ РОК

Партија 1.

1 Осигурање ученика од последица несрећног случаја-незгоде

Премија за осигурање ученика износи 160.000,00 дин.

 

 

Сума једнократне исплате за ученике_____________________________

 

2. Осигурање запослених од последица несрећног случаја-незгоде

Предмет осигурања Осигуравајуће покриће Сума осигурања
1.

Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја по службеној евиденцији наручиоца 24 часа дневно 365 дана, у свако време и на сваком месту.

Број запослених: 49

Инвалидитет
Болнички дани
Трошкови лечења
Дневна накнада

Премија за 49 запослених, износи 90.000,00 дин.

 

Сума једнократне исплате за запослене________________

На празне линије, унети суму једнократне исплате код осигурања ученика и запослених

                                               ______________________

ПАРТИЈА 2

 

         1. Осигурање имовине од ризика пожара и неких других опасности

 

Ред. број Предмет осигурања Новонабавна вредност Осигуравајуће покриће

1.

 

Грађевински објекти

19.623.197,76 дин.

Од ризика пожара и неких других опасности- на уговорену вредност ( набавна књиговодствена вредност са 31.12.2017. године ), допунски ризик излив воде из инсталација на први ризик 5% од укупне вредности, допунски ризик поплава, бујица, висока вода- на први ризик 5% од укупне вредности,
2. Опрема 9.517.209,68 дин.
3. Kњиге у библиотеци 130.824,60 дин. Од ризика пожара и неких других опасности на уговорену вредност ( набавна књиговодствена вредност са 31.12.2017. године ), са допунским ризицима поплаве и бујице и излива воде из водоводних и канализационих цеви на пун износ.

2. Осигурање рачунара и рачунарске опреме

 

Ред. број Предмет осигурања Сума осигурања Осигуравајуће покриће
1.

Рачунари

Лап топ

3.896.886,52 дин

160.662,44 дин.

Од пожара, лома и крађе -на уговорену вредност( набавна књиговодствена вредност са 31.12.2017. године) са укљученим доплацима за откуп амортизоване вредности код делимичних штета , откуп одбитне франшизе.

 

 

 

 

 

3. Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва

 

Ред. број Предмет осигурања Сума осигурања Осигуравајуће покриће
1. Сав намештај, уређаји и апарати 1.000.000,00 дин.

Од ризика провалне крађе и разбојништва- на први ризик, са укљученим додатком за откуп одбитне франшизе

2. Залихе /
3. Новац у закључаном гвозденом орману 100.000,00
4. Новац за време преноса и превоза са укљученик ризиком разбојништва и саобраћајне незгоде 100.000,00 дин.

4. Oсигурање стакла од лома

Ред. број Предмет осигурања Сума осигурања Осигуравајуће покриће
1. Стакла и огледала испод 4мм, непомична

300.000,00 дин

1000 м2

Стакла и огледала од ризика лома – на први ризик

2

3..

Стакла и огледала дебљине 4мм и више,непомична

Осигурање вц шоља, писоара и лавабоа

400.000,00 дин.

2000 м2

20 ком. од сваког

300.000,00 дин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Осигурање машина од лома и неких других опасности

 

Ред. број Предмет осигурања Сума осигурања Осигуравајуће покриће
1. Све машине,апарати и уређаји

3.305.402,98 дин.

Од лома машина -на уговорену вредност( набавна књиговодствена вредност са 31.12.2017. године ) са укљученим доплацима за откуп амортизоване вредности, откуп одбитне франшизе.
2. Механичка опрема грађевинских објеката

1.962.319,77 дин.

Од лома машина -на уговорену вредност( набавна књиговодствена вредност са 31.12.2017. године ) са укљученим доплацима за откуп амортизоване вредност, откуп одбитне франшизе, земљане радове и изналажење грешке.

 

 

 

6.Осигурање одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима и стварима трећих лицаса укљученом одговорношћу према ученицима и запосленима

 

Ред. број Елементи за одговорност из делатности Вредност Осигуравајуће покриће Сума осигурања

 

1.

 

Укупни приходи у 2017.г.

у динарима

49.015.906,16 дин.

Законска одговорност осигураника за штете од смрти,повреде тела или здравља као и оштећења или уништења ствари трећих лица,     запослених и ученика проистекле из делатности осигураника. Уговорена јединствена агрегатна сума осигурања за лица и за ствари.

1.000.000,00

Укупне нето зараде у 2017г. у динарима

21.488.832,98 дин.

Број запослених

49

Број ученика

450

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 1. 1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

 1. 1.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
  1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
  2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
  3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
  4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)ако је та дозвола предвиђена посебним прописом
 1. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
 2. 1.2.Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у партијама 1. И 2. дефинисане чл. 76. Закона, и то:

Финансијски капацитет-

Доказ:Образац адекватности капитала за неживотна осигурања, стање на дан 31.12.2016. године Образац АК-НО/РЕ

 1. 2) да понуђач у птретходне три године (2014,2015 и 2016 година) нема исказан нето губитак у пословању, односно да има исказан добитак на позицији АОП 1103 у билансу успеха

-доказ захтевани услов се доказује копијом биланса успеха за претходне три године. (2014,2015 и 2016 година )

 1. 3) да понуђач има исказан коефицијент ажурности у решавању штета за 2016.годину већи од 85%, која се утврђује на основу података које осигуравајуће куће достављају Народној банци Србије,Сектору за послове надзора над обављањем делатности осигурања,одељење за актуарске послове и статистику извештај-Број штета по друштвима за осигурање у 2016. години.

Коефицијент ажурности израчунава се по следећој формули:

                        % Ажурности у решавању штета = (А+Б) x 100

                                                            ( Ц+Д)

                                   А= број решених штета у 2016. години

                                   Б= број одбијених и сторнираних штета у 2016. години

                                   Ц= број резервисаних штета на крају 2015. године,

                       Д= број пријављених штета у 2016 години.

Пословни капацитет-

 1. сти код најмање 5 осигураника у протеклој 2017 години са трајањем полисе осигурања од најмање годину дана и са укупном сумом осигурања по полиси осигураника преко 100.000.000,00 рсд.

 1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
 1. 3) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

 1. 2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјава ( Обрасци ,) којима под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Тачка 1,2,3 Закона, и чл. 75. Став2. Закона дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, у погледу ког доставља неоверену фотокопију важеће дозволе за обављање делатности издату од стране НБС која је предмет јавне набавке и потврду да дозвола није престала да важи .

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке Понуђач доказује достављањем следећих доказа,и то:

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

- неоверене фотокопије најмање 5 полиса осигурања од пожара и неких других опасности закључених у протеклој 2017 години са трајањем полисе осигурања од најмање годину дана и са укупном сумом осигурања по полиси осигураника преко 100.000.000,00 ,

- неоверена фотокопија Сертификата ISO 9001:2008.

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

- неоверене фотокопије биланса стања и успеха за 2014,2015 и 2016 годину са мишљењем овлашћеног ревизора

- извештај о броју штета по друштвима за осигурање у 2016. години“ са веб сајта Народне банке Србије (www.nbs.rs) -Надзор осигурања-Пословање друштава за осигурање -годишњи извештаји.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу iV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

                                    

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

 1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

                                              

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке. број. 3/2018- услуге осигурања ученика, запослених и имовине испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место:_____________                                                           Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                      

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

                                              

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке...........................[навести предмет јавне набавке] број ......................[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији

Место:_____________                                                           Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У складу са чланом 75. Став 2. Закона _________________дајем

                                                           ИЗЈАВУ

                                               О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам у поступку јавне набавкеуслуга –Услуге осигурање ученика, запослених и имовине   ЈН 3/2018 поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Дана_______________                М.П.                                      ПОНУЂАЧ

                                                                                                          __________________

                                                                                              Потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда треба да буде увезана на један од уобичајених начина како се листови не могу извлачити, нити накнадно убацивати и понуда мора бити стављена у коверат или кутију.

Коверат или кутија треба да буде, затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ..ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ“, УЛ. ЛАЗЕ КОСТИЋА 42 . КОВИЉ са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку Услуге осигурања ученика, запослених и имовине) –ПАРТИЈА бр.______- ЈН БР. /3/2018- НЕ ОТВАРАТИ

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до              09.00 часова

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Јавно отварање понуда одржаће се 22.03.2018. године у 09.30 часoва. на адреси: ОШ „Лаза Костић“,Ковиљ, ул. Лазе Костића бр. 42. На првом спрату- управа школе

4 .ПАРТИЈЕ

Понуђач може да поднесе понуду за једну или две партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређену партију

У случају да понуђач поднесе понуду за две партије, оне морају бити поднете тако да се може оцењивати свака партија посебно.

Уколико понуђач подноси понуду за две партије, потребно је да достави:

 1. За сваку партију посебно

-       ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ- попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен

-       ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ попуњен, печатом оверен и потписан од стране овлашћеног лица

-       МОДЕЛ УГОВОРА –попуњен, печатом оверен и потписан од стране овлашћеног лица

-       ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ- попуњен, потписан и печатом оверен од стране овлашћеног лица

-       СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА- бланко, соло меница са меничним овлашћењем, копијом картона депонованих потписа са овером од стране пословне банкеи копијом захтева за регистрацију менице

-      

 1. За партију бр. 1.

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА бланко, соло меница са меничним овлашћењем, копијом картона депонованих потписа са овером од стране пословне банкеи копијом захтева за регистрацију менице

НАПОМЕНА: Средства обезбеђења се достављају у тренутку закључења уговора или најкасније у року од 5 дана од закључења уговора

 1. За обе партије,у једном примерку

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА из чл. 75. Закона

-ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 2 ЗАКОНА

-ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ - није обавезно

- неоверену фотокопију важеће дозволе за обављање делатности издату од стране НБС која је предмет јавне набавке и потврду да дозвола није престала да важи .

-неоверена фотокопија Сертификата ISO 9001:2008.

- неоверене фотокопије биланса стања и успеха за 2014, 2015, 2016 годину са мишљењем овлашћеног ревизора

- извештај број штета по друштвима за осигурање у 2016. години“ са веб сајта Народне банке Србије (www.nbs.rs) -Надзор осигурања-Пословање друштава за осигурање -годишњи извештаји.

- неоверене фотокопије најмање 5 полиса осигурања од пожара и неких других опасности закључених у протеклој 2017 години са трајањем полисе осигурања од најмање годину дана и са укупном сумом осигурања по полиси осигураника преко 100.000.000,00

5 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ“, ЛАЗЕ КОСТИЋА 42. КОВИЉ са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку ( услуге) – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ ЈН бр. 3 /2018..... ПАРТИЈА _____- НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавку (услуге) – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ ЈН бр.3/2018. ПАРТИЈА БР_________- НЕ ОТВАРАТИ” или

Опозив понуде за јавну набавку ( услуге) – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ], ЈН бр 3/2018. ПАРТИЈА БР.---------- НЕ ОТВАРАТИ” или

Измена и допуна понуде за јавну набавку ( услуге) –УСЛУГЕ ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ ЈН бр 3./2018.ПАРТИЈА БР._________ - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у складу са упутством како се доказује испуњеност услова

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

 • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 • понуђачу који ће издати рачун,
 • рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

10 ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

А) НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,

Партија 1.

НАЧИН ПЛАЋАЊА-аванс 100%

 1. 1.ПЛАЋАЊЕПРЕМИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ

Наручилац се обавезује да ће премију осигурања уплатити осигуравачу на рачун, по закљученој полиси, у једној рати, а на основу уредно сачињене и достављене фактуре од стране осигуравача

Партија 2.

 1. ПЛАЋАЊЕПРЕМИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ

Наручилац се обавезује даће премије осигурања плаћати осигуравачу, на рачун, по закљученим полисама, у 12 једнаких месечних рата, на основу достављене фактуре осигуравача

Б) РОК ПЛАЋАЊАнајкасније у року од 45 дана од дана пријема фактуре осигуравача

В)ГАРАНТНИ РОК

Изабрани понуђач- осигуравач је дужан да услугу пружа у складу са законом и уговором

Г)РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА)

Рок за извршење услуга за партије 1. и 2. је једна година од закључења уговора

                                                                                                                                                                                                                                Осигуравач ће најкасније у року од 7 дана по закључењу уговора, наручиоцу доставити важеће полисе осигурања

Д) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

 1. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

12.- ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

 1. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде., путем поште- препорученом пошиљком или путем е-маил oslkostic@gmail.com

У том случају наручилац је дужан да у року од три дана од пријема захтева одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.3 /2018.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 1. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15 ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА,

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума економски најповољнија понуда

Оцењивање и рангирање понуда извршиће се по следећим критеријумима:

1) понуђена цена/премија осигурања .............................................     80 пондера

2) ажурност у исплати насталих штета............................................     20 пондера

1) ПОНУЂЕНА ЦЕНА/ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА - Највећи број пондера по критеријуму цена износи 80 пондера.

-Финансијска оцена сваке понуде врши се тако што се понуда са најнижом ценом вреднује са максималним бројем пондера предвиђених за подкритеријум''понуђена цена''

-За остале понуде број пондера се израчунаав тако што се понуда са најнижом ценом помножи са максималним бројем пондера и подели са ценом понуђача чија се понуда разматра а према следећој формули:

           Цена конкретног понуђача

Број пондера= ------------------------------------------------------------------- х 80

             Понуда са најнижом ценом

2) АЖУРНОСТ У ИСПЛАТИ НАСТАЛИХ ШТЕТА - број пондера за критеријум- ажурност у исплати штета у 2016 години износи 20 пондера.

Ажурност у исплати штета одређује се према следећем обрасцу:

         АОП441 биланс стања на дан 31.12.2016.

АИШ = -------------------------------------------------------------------- *100

                   АОП (1028+1029) биланс успеха за 31.12.2016.

АОП 441- обавезе по основу штета и уговорених износа;

АОП 1028-ликвидиране штете неживотних осигурања;

АОП 1029- ликвидиране штете- удели у штетема саосигурања

Понуде Понуђача вреднују се према подацима о ажурности тако што се максималан број бодова даје се Понуђачу са најбољим процентом ажурности, а осталим понуђачима према следећој расподели:

Ажурност у исплати штете у 2016. години 0,00%                         износи 20 пондера

Ажурност у исплати штете у 2016. години од 0,01% до 0,10%   износи 10 пондера

Ажурност у исплати штете у 2016. години изнад 0,10%               износи 0 пондера

Напомена:

Ради вредновања понуда по овом критеријуму понуђач је дужан да достави биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за 2016. годину.

Напомена у случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима: сви тражени елементи (билансни подаци) ће се користити као добијене аритметичке средина чланова и као такви стављати у приложене формуле.

16 ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања од захтеваног.

17 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА     ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

А)СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА ПРЕДАЈЕ ПОНУЂАЧ КОМЕ ЈЕ ДОДЕЉЕН УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У МОМЕНТУ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА- ИЛИ НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД ПЕТ ДАНА ОД ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА,

- бланко соло меница са меничним писмом/овлашћењем, копија важећег картона депонованих потписа са овером код пословне банке ,копија захтева за регистрацију менице код пословне банке

Менично писмо/овлашћење се даје на обрасцу из конкурсне документације, у супротном, понуда ће се одбити као неприхватљива.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. Гласник РС“ бр.56/2011), а као доказ, понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице ( са датумом издавања менице, серијским бројем менице, основом издавања- повраћај авансног плаћањ)овереног од своје пословне банке. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

САДРЖИНА: Бланко, соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи износ од онога који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача.

Менично писмо/овлашћење мора обавезно да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма /овлашћења (наручиоца), предмет јавне набавке-број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје-у висини плаћеног аванса са пдв са навођење рока важности- мора да траје до истека рока за испуњење обавезе по ком основу је дат аванс и не може се вратити пре испуњења обавезе.

Начин подношења; у тренутку закључења уговора или у року од 5 дана од закључења уговора

Висина: у висини плаћеног аванса са пдв

Рок трајања: до истека рока за испуњење обавезе по ком основу је дат аванс и не може се вратити пре испуњења обавезе

Уколико средство обезбеђења није дато у складу са захтевом из конкурсне документације, понуда ће се одбити као неприхватљива.

.

Б) СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМ ПОНУЂАЧ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА- ПРЕДАЈЕ ПОНУЂАЧ КОМЕ ЈЕ ДОДЕЉЕН УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У МОМЕНТУ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА- ИЛИ НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД ПЕТ ДАНА ОД ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА,

 

- бланко соло меницу са меничним писмом/овлашћењем, копијом важећег картона депонованих потписа , са овером од стране пословне банке изабраног понуђача и копијом захтева за регистрацију менице

Менично писмо/овлашћење се даје на обрасцу из конкурсне документације, у супротном, понуда ће се одбити као неприхватљива.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. Гласник РС“ бр.56/2011), а као доказ, понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице ( са датумом издавања менице, серијским бројем менице, основом издавања- гаранција за добро извршење посла)овереног од своје пословне банке.

У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

САДРЖИНА: Бланко, соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи износ од онога који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење мора обавезно да садржи ( поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писам/овлашћења (наручиоца), предмет јавне набавке-број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје- 10% од укупне вредности уговора, у динарима, без пореза, са навођење рока важности- 30 дана дуже од дана окончања реализације уговора

Начин подношења; у моменту закључења угоовра или најкасније у року од пет дана од закључења уговора

Висина: 10% од укупне вредности понуде изражене у динарима, без пореза

Рок трајања: 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора

Наручилац је овлашћен да уновчи меницу дату уз уговор, ако изабрани понуђач не испуњава своје уговорне обавезе

18 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

19 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту рава се подноси наручиоцу са назнаком „Захтев за заштиту права ЈН бр. 3/2018.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручиолац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својиј интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева, кје садржи податке из прилога 3Љ Закона.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременом ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. Ст. 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда а након истека рока из претходног става сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке , рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јаних набавки

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоцау поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150 Закона.

Чланом 151 Закона прописано је да захтев за заштиту права мора да садржи и потврду о уплати таксе из чл. 156. Закона.Као доказ о уплати таксе у смислу чл. 151. Став 1. Тачка 6.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 ( налог за уплату) или 253 ( налог за пренос), позив на број 1-16 сврха: ЗЗП ОШ „Лаза Костић“ ЈН 3/2018. Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПАРТИЈА 1.     УЧЕНИЦИ И ЗАПОСЛЕНИ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку..услуге- УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА УЧЕНИКА,И ЗАПОСЛЕНИХ ЈН број 3/2018

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

           

1)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 1. 4)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

УСЛУГА ОСИГУРАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ   - .ПАРТИЈА 1.

                                                                                                          Укупна премија

___________________________________________________________________

1 Колективно осигурање запослених од последице несрећног случаја-незгоде  
2. Осигурање ученика од последице несрећног случаја-незгоде  

Напомена:

Понуђена цена је фиксна за све време трајања уговора. У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о јавној набавци.

1. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ _________ дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана).

 

2. УКУПНА ВИСИНА ПРЕМИЈЕ (ЦЕНА) услуга осигурања износи ___________________ динара без урачунатог пореза на премију осигурања.

 

3. АЖУРНОСТ У У ИСПЛАТИ ШТЕТЕ износи ________

4. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА ПРЕМИЈЕ

Премија ће бити плаћена у једној рати , с тим што ће прва рата бити плаћена у року од ________дана од дана ступања Уговора на снагу

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача наведен у фактури.

                                                                                             

 

Понуђач уписује податке у табели и на линије у тачкама испод табеле

Одговорно лице

Датум                                                                        Понуђач

   М. П.

_____________________________                        ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПАРТИЈА 2.- ИМОВИНА

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку..услуге- ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ   ЈН број 3/2018

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

           

1)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ПАРТИЈА 2 -

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ

-

 

Редни број

 

Врста осигурања

Укупна премија осигурања без пореза на премију на период од годину дана
1. Осигурање имовине  
1.1 Осигурање од ризика пожара и неких других опаности  
1.2 Осигурање рачунара и рачунарске опреме  
1.3 Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва  
1.4 Осигурање стакла од лома  
1.5 Осигурање машина од лома  
1.6 ОсигураОсигурање одговорности из делатности за штете пштете причињене трећим лицима и стварима трећих трећих лица са укљученом одговорношћу према     према ученицима и запосленима  
     
.    

 

 

Напомена:

Понуђена цена је фиксна за све време трајања уговора. У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о јавној набавци.

 

 

1. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ _________ дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана).

2. УКУПНА ВИСИНА ПРЕМИЈЕ (ЦЕНА) услуга осигурања износи ___________________ динара без урачунатог пореза на премију осигурања.

3 АЖУРНОСТ У ИСПЛАТЕ ШТЕТЕ износи ________ %. .

4. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА ПРЕМИЈЕ

Премија ће бити плаћена у 12 једнаких месечних рата, с тим што ће прва рата бити плаћена у року од _______ дана од дана ступања Уговора на снагу, а остатак сукцесивно на сваких месец дана. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача наведен у фактури.

                                                                                 

 

МЕСТО И ДАТУМ                                                  НАЗИВ ПОНУЂАЧА

   М. П.

_____________________________                        ________________________________

Напомене:

Понуђач уписује податке у табели ина линије у у тачкамаиспод табеле

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

8 МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О

ОСИГУРАЊУ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ

Закључен између:

Наручиоца : ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ“

са седиштем у Ковиљу, улица Лазе Костића 42, ПИБ 100737700. Матични број: 08066825

кога заступа директор СЛАВИЦА ГРЛИЋ.

(у даљем тексту:ОСИГУРАНИК

и

............................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

даљем тексту ОСИГУРАВАЧ.),                                           

    Члан 1.

                                               ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предмет овог уговора је набавка услуга осигурања ученика и запослених-од последица несрећног случаја  према усвојеној понуди понуђача бр.____________ од_________ која је саставни део овог уговора.

        Члан 2.

Уговорне стране сагласно констатују:

Да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавка,а, а на основу одлуке о покретању поступка бр.93 од 14.03.2018. године спровео поступак ЈНМВ бр.3/2018. Да је Понуђач______________________доставио понуду бр._______ од_________ која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора

Да понуда понуђача у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације која се налази у прилогу

Да је је у спроведеном поступку ЈНМВ 3/2018 наручилац, одлуком о додели уговора бр___________oд_________као најприхватљивију понуду изабрао понуду понуђача

Овим уговором се регулишу права и обавезе уговорних страна у реализацији наведених услуга осигурања у свему према опису, спецификацији из понуде бр.______________и условима из конкурсне документације

  Члан 3.

                                            ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Укупна понуђена премија на услуге осигурања износи___________дин без пореза

Осигураник плаћа премију осигурања ученика и запослених у једној рати,уплатом на рачун осигуравача, у року од 45 дана од пријема фактуре од стране осигуравача .

Осигуравач се обавезује да по закључењу уговора, а најкасније 7 дана од закључења уговора издати одговарајуће полисе осигурања за ученике и запослене, која ће садржати клаузулу да су осигурани 24 часа.

Полиса осигурања и услови осигурања лица од последица несрећног случаја се налазе у прилогу овог уговора и чине саставни деоуговора

Понуђена премија за осигурање ученика износи__________дин. без пореза.

Понуђена премија на услуге осигурања запослених износи___________дин без пореза.Уговорена цена осигурања је фиксна у току године.

        Члан 4.

        СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Осигуравач предаје у депозит осигуранику, у моменту потписивања уговора или најкасније у року од пет дана по потписивању уговора две безусловне, неопозиве, наплативе по првом позиву, бланко соло менице регистроване у регистру меница НБС са меничним овлашћењем и то:

 1. Меницу за повраћај авансног плаћања у висини плаћеног аванса са пдв са роком трајања – до истека рока за испуњење обавезе по ком основу је дат аванс и иста се не може вратити пре испуњења обавезе
 2. Меница за испуњење уговорних обавезана износ од 10% од вредности уговора, без пдв, са роком важности који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.

Потписом овог уговора, осигуравач даје своју безусловну сагласност осигуранику да може реализовати депоноване бланко, соло менице у случају да не изврши своју обавезу из уговора.

Осигураник се обавезује да осигуравачу на његов писмени захтев врати нереализоване депоноване бланко, соло менице, истеком рокова из става 1. Тачка 1 и 2.

У случају да осигуравач једнострано раскине уговор, осигураник има право да реализује бланко, соло менице.

Осигуравач гарантује да ће испоштовати све обавезе из уговора а у случају да их не испоштује, сагласан је да надокнади осигуранику сву претрпљену штету која услед тога настане.

             Члан 5.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором, преузете обавезе

О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна да писменим путем обавести другу страну.

    Члан .6

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о осигурању и Законао облигационим односима

 Члан 7.

Уговор се закључује на одређено време, на период од годину дана, од дана закључења уговора. .

    Члан 8.

Све евентуалне спорове, уговорне стране ће решавати споразумно.

У случају да до споразума не дође, уговара се надлежност суда у Новом Саду.

     Члан 9.

Уговор је сачињен у 4 истоветна примерка, те се свакој страни додељују по два примерка уговора.

ОСИГУРАНИК                                                                               ОСИГУРАВАЧ

--------------------                                                                                 _____________________

ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ“

Директор

СЛАВИЦА ГРЛИЋ

8 МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О

ОСИГУРАЊУ ИМОВИНЕ

Закључен између:

Наручиоца : ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ“

са седиштем у Ковиљу, улица Лазе Костића 42, ПИБ 100737700 Матични број: 08066825

кога заступа директор СЛАВИЦА ГРЛИЋ.

(у даљем тексту:ОСИГУРАНИК

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

даљем тексту ОСИГУРАВАЧ.),

                                                           Члан 1.

                                               ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предмет овог уговора је набавка услуга осигурања имовине- у према усвојеној понуди понуђача бр.____________ од_________ која је саставни део овог уговора.

                                                           Члан 2.

Уговорне стране сагласно констатују:

Да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, а на основу одлуке о покретању поступка бр.93 од 14.03.2018.године спровео поступак ЈНМВ бр. 3/2018.

Да је Понуђач______________________доставио понуду бр._______ од_________ која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора

Да понуда бр.________од________ од понуђача у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације која се налази у прилогу

Да је је у спроведеном поступку ЈНМВ 3/2018- партија 2. наручилац   одлуком о додели уговора бр____________као најприхватљивију понуду изабрао понуду понуђача

Овим уговором се регулишу права и обавезе уговорних страна у реализацији услуге осигурања имовине у свему према опису и , спецификаци из понуде бр.______________и условима из конкурсне документације

      Члан 3.

Закључењем овог уговора осигуравач прихвата и преузима обавезу да осигурава имовину из чл. 2.и то од:следећих ризика:

1.осигурање од пожара и неких других опасности

2.осигурање рачунара и рачунарске опреме

3.осигурање од провалне крађе

4.осигурање остакла од лома

5. Осигурање машина од лома

6. осигурање одговорности из делатности за штету причињене трећим лицима и стварима трећих лица са укљученом одговорношћу према ученицима и запосленима

                                                 Члан 4,

                                  

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Осигуравач предаје у депозит осигуранику, у моменту потписивања уговора или најкасније у року од пет дана по потписивању уговора безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву, бланко соло меницу регистровану у регистру меница НБС са меничним овлашћењем и то:

 1. Меница за испуњење уговорних обавезана износ од 10% од вредности уговора, без пдв, са роком важности који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.

Потписом овог уговора, осигуравач даје своју безусловну сагласност осигуранику да може реализовати депоновану бланко, соло меницу у случају да не изврши своју обавезу из уговора.

Осигураник се обавезује да осигуравачу на његов писмени захтев врати нереализовану депоновану бланко, соло меницу, истеком рокова из става 1. Тачка 1

У случају да осигуравач једнострано раскине уговор, осигураник има право да реализује бланко, соло менице.

Осигуравач гарантује да ће испоштовати све обавезе из уговора а у случају да их не испоштује, сагласан је да надокнади осигуранику сву претрпљену штету која услед тога настане.

                                                          

Члан 5.

Осигуравач је у обавези да по закључењу уговора, а најкасније у року од 7 дана достави осигуранику полисе осигурања, по ризицима из чл. 3 овог уговора и опште и посебне услове осигурња

                                                           Члан 6.

                                        ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Премије услуге сигурања имовине из понуде осигуравача изражене за 12 месеци осигурања износе укупно     __________________дин. без пореза

Осигураник се обавезује да плати премију осигурања на рачун осигуравача, у року од 45 дана од пријема фактуре осигуравача

Реализација уговорене вредности у 2018 год. вршиће се до максимално расположивог износа средстава у 2018. Год. а у 2019. Год. -вршиће се у оквирима обезбеђених буџетских средстава за те намене.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје, уговором, преузете обавезе

О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна да писменим путем обавести другу страну.

                                                           Члан .7.

Када настане осигурани случај на основу којег ће се тражити накнада из полисе осигурања, осигураник је дужан да одмах обавести осигуравача о настанку осигураног случаја, а најкасније у року од три дана писмено потврди пријаву штете

У свим случајевима предвиђеним прописима и када је реч о већој материјалној штети, осигураник је дужан да исту пријави МУП-у и осигуравачу са описом свих несталих, уништених или оштећених ствари

                                                           Члан 8.

Осигуравач је дужан да исплати износ надокнаде штете у року од 14 дана рачунајући од када је осигуравач добио обавештење да се осигурани случај догодио.

Уколико износ осигуравачеве обавезе не буде утврђен у року одређеном према ставу 1. Овог члана, осигуравач је дужан да на захтев овлашћеног лица исплати износ неспорног дела своје обавезе на име предујма.

                                                           Члан 9

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о осигурању и Закона о облигационим односима

                                                           Члан 10.

Уговор се закључује на одређено време, на период од годину дана, од закључења уговора

                                                           Члан 11.

Све евентуалне спорове, уговорне стране ће решавати споразумно.

У случају да до споразума не дође, уговара се надлежност суда у Ноом Саду.

                                                           Члан 12.

Уговор је сачињен у 4 истоветна примерка, те се свакој страни додељују по два примерка уговора.

ОСИГУРАНИК                                                                               ОСИГУРАВАЧ

--------------------         

ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ“

Директор

СЛАВИЦА ГРЛИЋ                                                            _____________________

9ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум: М.П. Потпис понуђача

10 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

                                                                           (Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

                                  

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке........................[навести предмет јавне набавке], бр ............. [навести редни број јавне набавкe], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

11. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА за јавну набавку број 3/2018

1. Осигурање имовине од пожара и неких других опасности

Ред. број Предмет осигурања Сума осигурања Осигуравајуће покриће Премија без пореза

1.

Грађевински објекти

19.623.197,76 дин. Од ризика пожара и неких других опасности- на уговорену вредност ( набавна књиговодствена вредност са 31.12.2017. године ), допунски ризик излив воде из инсталација на први ризик 5% од укупне вредности, допунски ризик поплава, бујица, висока вода- на први ризик 5% од укупне вредности, откуп амортизоване вредности код делимичних штета
2. Опрема 9.517.209,68 дин.
3. Kњиге у библиотеци 130.820,60 дин. Од ризика пожара и неких других опасности на уговорену вредност ( набавна књиговодствена вредност са 31.12.2017. године ), са допунским ризицима поплаве и бујице и излива воде из водоводних и канализационих цеви на пун износ.
4. Залихе / Од ризика пожара и неких других опасности- на флотантној основи ( просечна вредност залиха у последња три квартала ), допунски ризик излив воде из инсталација на пуну вредност, допунски ризик поплава,бујица и висока вода на пуну вредност.

2. Осигурање рачунара и рачунарске опреме

Ред. број Предмет осигурања Сума осигурања Осигуравајуће покриће Премија без пореза
1.

Рачунари

Лап топ

3.896.886,52 дин.

           160.662,44 дин.

Од пожара, лома и крађе -на уговорену вредност( набавна књиговодствена вредност са 31.12.2017. године) са укљученим доплацима за откуп амортизоване вредности код делимичних штета , откуп одбитне франшизе.

3. Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва

Ред.број Предмет осигурања Сума осигурања Осигуравајуће покриће Премија без пореза
1. Сав намештај, уређаји и апарати 1.000.000,00 дин.

Од ризика провалне крађе и разбојништва- на први ризик, са укљученим додатком за откуп одбитне франшизе

2. Залихе
3. Новац у закључаном гвозденом орману 100.000,00 дин.
4. Новац за време преноса и превоза са укљученик ризиком разбојништва и саобраћајне незгоде 100.000,00дин.

4. Oсигурање стакла од лома

Ред. број Предмет осигурања Сума осигурања Осигуравајуће покриће Премија без пореза
1. Стакла и огледала испод 4мм, непомична

400.000,00 дин.

1000 м2

Стакла и огледала   од ризика лома – на први ризик

2.

3.

Стакла и огледала дебљине 4мм и више,непомична

Осигурање вц шоља, лписоара, лавабоа

300.000,00 дин.

2000 м2

20 ком. Од сваког

200.000,00 дин.

5. Осигурање машина од лома

Ред. број Предмет осигурања Сума осигурања Осигуравајуће покриће Премија без пореза
1. Све машине,апарати и уређаји 3.303.402,98 дин. Од лома машина -на уговорену вредност( набавна књиговодствена вредност са 31.12.2017. године ) са укљученим доплацима за откуп амортизоване вредности, откуп одбитне франшизе.
2. Механичка опрема грађевинских објеката 1.962.197,76 дин. Од лома машина -на уговорену вредност( набавна књиговодствена вредност са 31.12.2017. године ) са укљученим доплацима за откуп амортизоване вредност, откуп одбитне франшизе, земљане радове и изналажење грешке.

 Осгурање одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима и стварима трећих лицаса укљученом одговорношћу према     ученицима и запосленима

7.Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја-незгоде

Сума једнократне исплате за запослене________________________

8.Осигурање ученика од последица несрећног случаја-незгоде

Сума једнокране исплате за ученике______________________

УКУПНА ПРЕМИЈА БЕЗ ПОРЕЗА (1-8):
ПОРЕЗ:
УКУПНА ПРЕМИЈА СА ПОРЕЗОМ:

Место и датум:                                                                                                          Одговорно лице Понуђача

           ______________________                                             МП                                          ___________________________

ОБРАЗАЦ- МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ / ПИСМО

На основу Закона о меници ( „Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96, „Сл. лист СЦГ“1/2003- Уставна повеља) менични дужник предаје

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ БР.________________

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК:_______________________________

Седиште и адреса:___________________________________

Матични број:_______________________________________

Порески број:_______________________________________

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ:ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ“

Седиште и адреса: Ковиљ, ул. Лазе Костића бр. 42.

Матични број: 08066825

Порески број: 100737700

Текући рачун _______________________

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу, серијског броја __________________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату.

Меница и менично овлашћење /писмо се издају као средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања ускладу са уговором који је менични дужник дана__________закључио са са меничним повериоцем на основу спроведеног поступка јавне набавке услуга- УСЛУГА ОСИГУРАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ 3/2018.за коју је менични дужник поднео понуду под деловодним бројем:_______________

Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који траје до истека рока за испуњење обавезе по ком основу је дат аванс и не може се вратити пре испуњења обавезе.

Менични дужник је сагласан да менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично овлашћење/писмо на износ од ______________дин. што представља плаћени аванс са пдв.

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања, због евентуалног недостатзка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.

МЕНИЧНИ ДУЖНИК се обавезује да ће у случају да МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ искористи горе наведену соло меницу МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА, уколико дође до статусних промена, промена лица овлашћених за потписивање исте као и у случају промене позитивних законских прописа везаних за инструменте обезбеђења и инструменте наплате потраживања, доставити нова средства обезбеђења прихватљива за МЕНИЧНОГ ПОВЕРИОЦА. Ово менично -овлашћење (издато у два примерка) је пратећи документ за горе наведену меницу и остаје на снази 30 дана дуже од коначног измирења свих обавеза МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА по основу горе наведене наруџбенице                                       

За све спорове који евентуално настану, надлежан је суд у Новом Саду.

Место и датум                           М.П.                                            Понуђач

______________                                                                              __________________

Ово менично овлашћење попуњава понуђач коме је додељен уговор и предаје га наручиоцу у моменту потписивања уговора

ОБРАЗАЦ- МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ / ПИСМО

На основу Закона о меници ( „Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96, „Сл. лист СЦГ“1/2003- Уставна повеља) менични дужник предаје

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ БР.________________

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК:_______________________________

Седиште и адреса:___________________________________

Матични број:_______________________________________

Порески број:_______________________________________

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ:ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ“

Седиште и адреса: Ковиљ, ул. Лазе Костића бр. 42.

Матични број: 08066825

Порески број: 100737700

Текући рачун 840-1607660-85

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу, серијског броја __________________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату.

Меница и менично овлашћење /писмо се издају као средство обезбеђења за за испуњавање уговорних обавеза ускладу са уговором који је менични дужник дана__________закључио са са меничним повериоцем на основу спроведеног поступка јавне набавке услуга - УСЛУГА ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ 3/2018.за коју је менични дужник поднео понуду под деловодним бројем:_______________

Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора

Менични дужник је сагласан да менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично овлашћење/писмо на износ од ______________дин. што представља 10% од вредности уговора без пдв,

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања, због евентуалног недостатзка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.

МЕНИЧНИ ДУЖНИК се обавезује да ће у случају да МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ искористи горе наведену соло меницу МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА, уколико дође до статусних промена, промена лица овлашћених за потписивање исте као и у случају промене позитивних законских прописа везаних за инструменте обезбеђења и инструменте наплате потраживања, доставити нова средства обезбеђења прихватљива за МЕНИЧНОГ ПОВЕРИОЦА. Ово менично -овлашћење (издато у два примерка) је пратећи документ за горе наведену меницу и остаје на снази 30 дана дуже од коначног измирења свих обавеза МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА по основу горе наведене наруџбенице    

За све спорове који евентуално настану, надлежан је суд у Новом Саду.

Место и датум                           М.П.                                            Понуђач

______________                                                                              __________________

Ово менично овлашћење попуњава понуђач коме је додељен уговор и предаје га наручиоцу у моменту потписивања уговора или најкасније пет дана по потписивању уговора

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ

KOВИЉ

БРОЈ:97

ДАНА: 14.03.2018.ГОДИНЕ.

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

                                      OШ „ЛАЗА КОСТИЋ“

`                                              КОВИЉ

ЛАЗЕ КОСТИЋА 42

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА ОСИГУРАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2018

                        Укупан број страна конкурсне документације- 50

МАРТ - 2018. године

На основу чл. 39. и чл. 61. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник бр.

124/2012, 14/2015, 68/2015 ( у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 3/2018, Одлуке бр. 93, од 14.03.2018. и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 97 ,од 14.03.2018. припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности обликоване по партијама -

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ

ЈН бр. 3/2018

Конкурсна документација садржи:

 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ.............................................3
 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ..........................................4
 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ, КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА.............................................................................................5
 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ......................................................................9
 5. ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 ЗАКОНА..................................................................................................12
 6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2 .................................................................................................................14
 7. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ....................15
 8. ОБРАСЦИ ПОНУДА................................................................................26
 9. МОДЕЛ УГОВОРА...................................................................................35
 10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ.......................................41
 11. ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ...........................................42
 12. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ................................................................43
 13. OБРАСЦИ МЕНИЧНИХ ОВЛАШЋЕЊА..................................................47

1.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: .....................................ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ“

Адреса: ….......................................ЛАЗЕ КОСТИЋА 42

Интернет страница

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број .3/2018 су . УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ

4. Циљ поступка –

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт:- секретар школе- Наташа Ћук, , тел: 2988-006,

е-маил oslkostic@gmail.com

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. .3/2018 су услуге осигурања ученика, запослених и имовине. - 66510000- услуге осигурања

2. Партије

Јавна набавка је обликована у две партије и то:

Партија 1. Осигурање ученика и запослених

Колективно осигурање ученика и запослених од последица несрећног случаја

Шифра из ОРН – 66512000 –услуге осигурања лица

Партија 2.осигурање имовине( објеката и опреме, одговорности из делатности)

Шифра из ОРН – 66515200- услуге осигурања имовине

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА , ГАРАНТНИ РОК

Партија 1.

1 Осигурање ученика од последица несрећног случаја-незгоде

Премија за осигурање ученика износи 160.000,00 дин.

 

 

Сума једнократне исплате за ученике_____________________________

 

2. Осигурање запослених од последица несрећног случаја-незгоде

Предмет осигурања Осигуравајуће покриће Сума осигурања
1.

Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја по службеној евиденцији наручиоца 24 часа дневно 365 дана, у свако време и на сваком месту.

Број запослених: 49

Инвалидитет
Болнички дани
Трошкови лечења
Дневна накнада

Премија за 49 запослених, износи 90.000,00 дин.

 

Сума једнократне исплате за запослене________________

На празне линије, унети суму једнократне исплате код осигурања ученика и запослених

                                               ______________________

ПАРТИЈА 2

 

         1. Осигурање имовине од ризика пожара и неких других опасности

 

Ред. број Предмет осигурања Новонабавна вредност Осигуравајуће покриће

1.

 

Грађевински објекти

19.623.197,76 дин.

Од ризика пожара и неких других опасности- на уговорену вредност ( набавна књиговодствена вредност са 31.12.2017. године ), допунски ризик излив воде из инсталација на први ризик 5% од укупне вредности, допунски ризик поплава, бујица, висока вода- на први ризик 5% од укупне вредности,
2. Опрема 9.517.209,68 дин.
3. Kњиге у библиотеци 130.824,60 дин. Од ризика пожара и неких других опасности на уговорену вредност ( набавна књиговодствена вредност са 31.12.2017. године ), са допунским ризицима поплаве и бујице и излива воде из водоводних и канализационих цеви на пун износ.

2. Осигурање рачунара и рачунарске опреме

 

Ред. број Предмет осигурања Сума осигурања Осигуравајуће покриће
1.

Рачунари

Лап топ

3.896.886,52 дин

160.662,44 дин.

Од пожара, лома и крађе -на уговорену вредност( набавна књиговодствена вредност са 31.12.2017. године) са укљученим доплацима за откуп амортизоване вредности код делимичних штета , откуп одбитне франшизе.

 

 

 

 

 

3. Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва

 

Ред. број Предмет осигурања Сума осигурања Осигуравајуће покриће
1. Сав намештај, уређаји и апарати 1.000.000,00 дин.

Од ризика провалне крађе и разбојништва- на први ризик, са укљученим додатком за откуп одбитне франшизе

2. Залихе /
3. Новац у закључаном гвозденом орману 100.000,00
4. Новац за време преноса и превоза са укљученик ризиком разбојништва и саобраћајне незгоде 100.000,00 дин.

4. Oсигурање стакла од лома

Ред. број Предмет осигурања Сума осигурања Осигуравајуће покриће
1. Стакла и огледала испод 4мм, непомична

300.000,00 дин

1000 м2

Стакла и огледала од ризика лома – на први ризик

2

3..

Стакла и огледала дебљине 4мм и више,непомична

Осигурање вц шоља, писоара и лавабоа

400.000,00 дин.

2000 м2

20 ком. од сваког

300.000,00 дин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Осигурање машина од лома и неких других опасности

 

Ред. број Предмет осигурања Сума осигурања Осигуравајуће покриће
1. Све машине,апарати и уређаји

3.305.402,98 дин.

Од лома машина -на уговорену вредност( набавна књиговодствена вредност са 31.12.2017. године ) са укљученим доплацима за откуп амортизоване вредности, откуп одбитне франшизе.
2. Механичка опрема грађевинских објеката

1.962.319,77 дин.

Од лома машина -на уговорену вредност( набавна књиговодствена вредност са 31.12.2017. године ) са укљученим доплацима за откуп амортизоване вредност, откуп одбитне франшизе, земљане радове и изналажење грешке.

 

 

 

6.Осигурање одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима и стварима трећих лицаса укљученом одговорношћу према ученицима и запосленима

 

Ред. број Елементи за одговорност из делатности Вредност Осигуравајуће покриће Сума осигурања

 

1.

 

Укупни приходи у 2017.г.

у динарима

49.015.906,16 дин.

Законска одговорност осигураника за штете од смрти,повреде тела или здравља као и оштећења или уништења ствари трећих лица,     запослених и ученика проистекле из делатности осигураника. Уговорена јединствена агрегатна сума осигурања за лица и за ствари.

1.000.000,00

Укупне нето зараде у 2017г. у динарима

21.488.832,98 дин.

Број запослених

49

Број ученика

450

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 1. 1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

 1. 1.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
  1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
  2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
  3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
  4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)ако је та дозвола предвиђена посебним прописом
 1. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
 2. 1.2.Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у партијама 1. И 2. дефинисане чл. 76. Закона, и то:

Финансијски капацитет-

Доказ:Образац адекватности капитала за неживотна осигурања, стање на дан 31.12.2016. године Образац АК-НО/РЕ

 1. 2) да понуђач у птретходне три године (2014,2015 и 2016 година) нема исказан нето губитак у пословању, односно да има исказан добитак на позицији АОП 1103 у билансу успеха

-доказ захтевани услов се доказује копијом биланса успеха за претходне три године. (2014,2015 и 2016 година )

 1. 3) да понуђач има исказан коефицијент ажурности у решавању штета за 2016.годину већи од 85%, која се утврђује на основу података које осигуравајуће куће достављају Народној банци Србије,Сектору за послове надзора над обављањем делатности осигурања,одељење за актуарске послове и статистику извештај-Број штета по друштвима за осигурање у 2016. години.

Коефицијент ажурности израчунава се по следећој формули:

                        % Ажурности у решавању штета = (А+Б) x 100

                                                            ( Ц+Д)

                                   А= број решених штета у 2016. години

                                   Б= број одбијених и сторнираних штета у 2016. години

                                   Ц= број резервисаних штета на крају 2015. године,

                       Д= број пријављених штета у 2016 години.

Пословни капацитет-

 1. сти код најмање 5 осигураника у протеклој 2017 години са трајањем полисе осигурања од најмање годину дана и са укупном сумом осигурања по полиси осигураника преко 100.000.000,00 рсд.

 1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
 1. 3) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

 1. 2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјава ( Обрасци ,) којима под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Тачка 1,2,3 Закона, и чл. 75. Став2. Закона дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, у погледу ког доставља неоверену фотокопију важеће дозволе за обављање делатности издату од стране НБС која је предмет јавне набавке и потврду да дозвола није престала да важи .

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке Понуђач доказује достављањем следећих доказа,и то:

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

- неоверене фотокопије најмање 5 полиса осигурања од пожара и неких других опасности закључених у протеклој 2017 години са трајањем полисе осигурања од најмање годину дана и са укупном сумом осигурања по полиси осигураника преко 100.000.000,00 ,

- неоверена фотокопија Сертификата ISO 9001:2008.

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

- неоверене фотокопије биланса стања и успеха за 2014,2015 и 2016 годину са мишљењем овлашћеног ревизора

- извештај о броју штета по друштвима за осигурање у 2016. години“ са веб сајта Народне банке Србије (www.nbs.rs) -Надзор осигурања-Пословање друштава за осигурање -годишњи извештаји.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу iV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

                                    

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

 1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

                                              

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке. број. 3/2018- услуге осигурања ученика, запослених и имовине испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место:_____________                                                           Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                      

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

                                              

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке...........................[навести предмет јавне набавке] број ......................[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији

Место:_____________                                                           Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У складу са чланом 75. Став 2. Закона _________________дајем

                                                           ИЗЈАВУ

                                               О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам у поступку јавне набавкеуслуга –Услуге осигурање ученика, запослених и имовине   ЈН 3/2018 поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Дана_______________                М.П.                                      ПОНУЂАЧ

                                                                                                          __________________

                                                                                              Потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда треба да буде увезана на један од уобичајених начина како се листови не могу извлачити, нити накнадно убацивати и понуда мора бити стављена у коверат или кутију.

Коверат или кутија треба да буде, затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ..ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ“, УЛ. ЛАЗЕ КОСТИЋА 42 . КОВИЉ са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку Услуге осигурања ученика, запослених и имовине) –ПАРТИЈА бр.______- ЈН БР. /3/2018- НЕ ОТВАРАТИ

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до              09.00 часова

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Јавно отварање понуда одржаће се 22.03.2018. године у 09.30 часoва. на адреси: ОШ „Лаза Костић“,Ковиљ, ул. Лазе Костића бр. 42. На првом спрату- управа школе

4 .ПАРТИЈЕ

Понуђач може да поднесе понуду за једну или две партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређену партију

У случају да понуђач поднесе понуду за две партије, оне морају бити поднете тако да се може оцењивати свака партија посебно.

Уколико понуђач подноси понуду за две партије, потребно је да достави:

 1. За сваку партију посебно

-       ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ- попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен

-       ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ попуњен, печатом оверен и потписан од стране овлашћеног лица

-       МОДЕЛ УГОВОРА –попуњен, печатом оверен и потписан од стране овлашћеног лица

-       ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ- попуњен, потписан и печатом оверен од стране овлашћеног лица

-       СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА- бланко, соло меница са меничним овлашћењем, копијом картона депонованих потписа са овером од стране пословне банкеи копијом захтева за регистрацију менице

-      

 1. За партију бр. 1.

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА бланко, соло меница са меничним овлашћењем, копијом картона депонованих потписа са овером од стране пословне банкеи копијом захтева за регистрацију менице

НАПОМЕНА: Средства обезбеђења се достављају у тренутку закључења уговора или најкасније у року од 5 дана од закључења уговора

 1. За обе партије,у једном примерку

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА из чл. 75. Закона

-ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 2 ЗАКОНА

-ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ - није обавезно

- неоверену фотокопију важеће дозволе за обављање делатности издату од стране НБС која је предмет јавне набавке и потврду да дозвола није престала да важи .

-неоверена фотокопија Сертификата ISO 9001:2008.

- неоверене фотокопије биланса стања и успеха за 2014, 2015, 2016 годину са мишљењем овлашћеног ревизора

- извештај број штета по друштвима за осигурање у 2016. години“ са веб сајта Народне банке Србије (www.nbs.rs) -Надзор осигурања-Пословање друштава за осигурање -годишњи извештаји.

- неоверене фотокопије најмање 5 полиса осигурања од пожара и неких других опасности закључених у протеклој 2017 години са трајањем полисе осигурања од најмање годину дана и са укупном сумом осигурања по полиси осигураника преко 100.000.000,00

5 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ“, ЛАЗЕ КОСТИЋА 42. КОВИЉ са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку ( услуге) – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ ЈН бр. 3 /2018..... ПАРТИЈА _____- НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавку (услуге) – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ ЈН бр.3/2018. ПАРТИЈА БР_________- НЕ ОТВАРАТИ” или

Опозив понуде за јавну набавку ( услуге) – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ], ЈН бр 3/2018. ПАРТИЈА БР.---------- НЕ ОТВАРАТИ” или

Измена и допуна понуде за јавну набавку ( услуге) –УСЛУГЕ ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ ЈН бр 3./2018.ПАРТИЈА БР._________ - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у складу са упутством како се доказује испуњеност услова

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

 • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 • понуђачу који ће издати рачун,
 • рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

10 ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

А) НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,

Партија 1.

НАЧИН ПЛАЋАЊА-аванс 100%

 1. 1.ПЛАЋАЊЕПРЕМИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ

Наручилац се обавезује да ће премију осигурања уплатити осигуравачу на рачун, по закљученој полиси, у једној рати, а на основу уредно сачињене и достављене фактуре од стране осигуравача

Партија 2.

 1. ПЛАЋАЊЕПРЕМИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ

Наручилац се обавезује даће премије осигурања плаћати осигуравачу, на рачун, по закљученим полисама, у 12 једнаких месечних рата, на основу достављене фактуре осигуравача

Б) РОК ПЛАЋАЊАнајкасније у року од 45 дана од дана пријема фактуре осигуравача

В)ГАРАНТНИ РОК

Изабрани понуђач- осигуравач је дужан да услугу пружа у складу са законом и уговором

Г)РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА)

Рок за извршење услуга за партије 1. и 2. је једна година од закључења уговора

                                                                                                                                                                                                                                Осигуравач ће најкасније у року од 7 дана по закључењу уговора, наручиоцу доставити важеће полисе осигурања

Д) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

 1. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

12.- ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

 1. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде., путем поште- препорученом пошиљком или путем е-маил oslkostic@gmail.com

У том случају наручилац је дужан да у року од три дана од пријема захтева одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.3 /2018.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 1. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15 ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА,

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума економски најповољнија понуда

Оцењивање и рангирање понуда извршиће се по следећим критеријумима:

1) понуђена цена/премија осигурања .............................................     80 пондера

2) ажурност у исплати насталих штета............................................     20 пондера

1) ПОНУЂЕНА ЦЕНА/ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА - Највећи број пондера по критеријуму цена износи 80 пондера.

-Финансијска оцена сваке понуде врши се тако што се понуда са најнижом ценом вреднује са максималним бројем пондера предвиђених за подкритеријум''понуђена цена''

-За остале понуде број пондера се израчунаав тако што се понуда са најнижом ценом помножи са максималним бројем пондера и подели са ценом понуђача чија се понуда разматра а према следећој формули:

           Цена конкретног понуђача

Број пондера= ------------------------------------------------------------------- х 80

             Понуда са најнижом ценом

2) АЖУРНОСТ У ИСПЛАТИ НАСТАЛИХ ШТЕТА - број пондера за критеријум- ажурност у исплати штета у 2016 години износи 20 пондера.

Ажурност у исплати штета одређује се према следећем обрасцу:

         АОП441 биланс стања на дан 31.12.2016.

АИШ = -------------------------------------------------------------------- *100

                   АОП (1028+1029) биланс успеха за 31.12.2016.

АОП 441- обавезе по основу штета и уговорених износа;

АОП 1028-ликвидиране штете неживотних осигурања;

АОП 1029- ликвидиране штете- удели у штетема саосигурања

Понуде Понуђача вреднују се према подацима о ажурности тако што се максималан број бодова даје се Понуђачу са најбољим процентом ажурности, а осталим понуђачима према следећој расподели:

Ажурност у исплати штете у 2016. години 0,00%                         износи 20 пондера

Ажурност у исплати штете у 2016. години од 0,01% до 0,10%   износи 10 пондера

Ажурност у исплати штете у 2016. години изнад 0,10%               износи 0 пондера

Напомена:

Ради вредновања понуда по овом критеријуму понуђач је дужан да достави биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за 2016. годину.

Напомена у случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима: сви тражени елементи (билансни подаци) ће се користити као добијене аритметичке средина чланова и као такви стављати у приложене формуле.

16 ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања од захтеваног.

17 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА     ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

А)СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА ПРЕДАЈЕ ПОНУЂАЧ КОМЕ ЈЕ ДОДЕЉЕН УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У МОМЕНТУ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА- ИЛИ НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД ПЕТ ДАНА ОД ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА,

- бланко соло меница са меничним писмом/овлашћењем, копија важећег картона депонованих потписа са овером код пословне банке ,копија захтева за регистрацију менице код пословне банке

Менично писмо/овлашћење се даје на обрасцу из конкурсне документације, у супротном, понуда ће се одбити као неприхватљива.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. Гласник РС“ бр.56/2011), а као доказ, понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице ( са датумом издавања менице, серијским бројем менице, основом издавања- повраћај авансног плаћањ)овереног од своје пословне банке. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

САДРЖИНА: Бланко, соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи износ од онога који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача.

Менично писмо/овлашћење мора обавезно да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма /овлашћења (наручиоца), предмет јавне набавке-број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје-у висини плаћеног аванса са пдв са навођење рока важности- мора да траје до истека рока за испуњење обавезе по ком основу је дат аванс и не може се вратити пре испуњења обавезе.

Начин подношења; у тренутку закључења уговора или у року од 5 дана од закључења уговора

Висина: у висини плаћеног аванса са пдв

Рок трајања: до истека рока за испуњење обавезе по ком основу је дат аванс и не може се вратити пре испуњења обавезе

Уколико средство обезбеђења није дато у складу са захтевом из конкурсне документације, понуда ће се одбити као неприхватљива.

.

Б) СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМ ПОНУЂАЧ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА- ПРЕДАЈЕ ПОНУЂАЧ КОМЕ ЈЕ ДОДЕЉЕН УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У МОМЕНТУ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА- ИЛИ НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД ПЕТ ДАНА ОД ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА,

 

- бланко соло меницу са меничним писмом/овлашћењем, копијом важећег картона депонованих потписа , са овером од стране пословне банке изабраног понуђача и копијом захтева за регистрацију менице

Менично писмо/овлашћење се даје на обрасцу из конкурсне документације, у супротном, понуда ће се одбити као неприхватљива.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. Гласник РС“ бр.56/2011), а као доказ, понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице ( са датумом издавања менице, серијским бројем менице, основом издавања- гаранција за добро извршење посла)овереног од своје пословне банке.

У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

САДРЖИНА: Бланко, соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи износ од онога који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење мора обавезно да садржи ( поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писам/овлашћења (наручиоца), предмет јавне набавке-број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје- 10% од укупне вредности уговора, у динарима, без пореза, са навођење рока важности- 30 дана дуже од дана окончања реализације уговора

Начин подношења; у моменту закључења угоовра или најкасније у року од пет дана од закључења уговора

Висина: 10% од укупне вредности понуде изражене у динарима, без пореза

Рок трајања: 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора

Наручилац је овлашћен да уновчи меницу дату уз уговор, ако изабрани понуђач не испуњава своје уговорне обавезе

18 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

19 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту рава се подноси наручиоцу са назнаком „Захтев за заштиту права ЈН бр. 3/2018.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручиолац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својиј интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева, кје садржи податке из прилога 3Љ Закона.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременом ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. Ст. 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда а након истека рока из претходног става сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке , рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јаних набавки

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоцау поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150 Закона.

Чланом 151 Закона прописано је да захтев за заштиту права мора да садржи и потврду о уплати таксе из чл. 156. Закона.Као доказ о уплати таксе у смислу чл. 151. Став 1. Тачка 6.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 ( налог за уплату) или 253 ( налог за пренос), позив на број 1-16 сврха: ЗЗП ОШ „Лаза Костић“ ЈН 3/2018. Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПАРТИЈА 1.     УЧЕНИЦИ И ЗАПОСЛЕНИ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку..услуге- УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА УЧЕНИКА,И ЗАПОСЛЕНИХ ЈН број 3/2018

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

           

1)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 1. 4)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

УСЛУГА ОСИГУРАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ   - .ПАРТИЈА 1.

                                                                                                          Укупна премија

___________________________________________________________________

1 Колективно осигурање запослених од последице несрећног случаја-незгоде  
2. Осигурање ученика од последице несрећног случаја-незгоде  

Напомена:

Понуђена цена је фиксна за све време трајања уговора. У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о јавној набавци.

1. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ _________ дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана).

 

2. УКУПНА ВИСИНА ПРЕМИЈЕ (ЦЕНА) услуга осигурања износи ___________________ динара без урачунатог пореза на премију осигурања.

 

3. АЖУРНОСТ У У ИСПЛАТИ ШТЕТЕ износи ________

4. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА ПРЕМИЈЕ

Премија ће бити плаћена у једној рати , с тим што ће прва рата бити плаћена у року од ________дана од дана ступања Уговора на снагу

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача наведен у фактури.

                                                                                             

 

Понуђач уписује податке у табели и на линије у тачкама испод табеле

Одговорно лице

Датум                                                                        Понуђач

   М. П.

_____________________________                        ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПАРТИЈА 2.- ИМОВИНА

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку..услуге- ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ   ЈН број 3/2018

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

           

1)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ПАРТИЈА 2 -

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ

-

 

Редни број

 

Врста осигурања

Укупна премија осигурања без пореза на премију на период од годину дана
1. Осигурање имовине  
1.1 Осигурање од ризика пожара и неких других опаности  
1.2 Осигурање рачунара и рачунарске опреме  
1.3 Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва  
1.4 Осигурање стакла од лома  
1.5 Осигурање машина од лома  
1.6 ОсигураОсигурање одговорности из делатности за штете пштете причињене трећим лицима и стварима трећих трећих лица са укљученом одговорношћу према     према ученицима и запосленима  
     
.    

 

 

Напомена:

Понуђена цена је фиксна за све време трајања уговора. У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о јавној набавци.

 

 

1. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ _________ дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана).

2. УКУПНА ВИСИНА ПРЕМИЈЕ (ЦЕНА) услуга осигурања износи ___________________ динара без урачунатог пореза на премију осигурања.

3 АЖУРНОСТ У ИСПЛАТЕ ШТЕТЕ износи ________ %. .

4. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА ПРЕМИЈЕ

Премија ће бити плаћена у 12 једнаких месечних рата, с тим што ће прва рата бити плаћена у року од _______ дана од дана ступања Уговора на снагу, а остатак сукцесивно на сваких месец дана. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача наведен у фактури.

                                                                                 

 

МЕСТО И ДАТУМ                                                  НАЗИВ ПОНУЂАЧА

   М. П.

_____________________________                        ________________________________

Напомене:

Понуђач уписује податке у табели ина линије у у тачкамаиспод табеле

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

8 МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О

ОСИГУРАЊУ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ

Закључен између:

Наручиоца : ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ“

са седиштем у Ковиљу, улица Лазе Костића 42, ПИБ 100737700. Матични број: 08066825

кога заступа директор СЛАВИЦА ГРЛИЋ.

(у даљем тексту:ОСИГУРАНИК

и

............................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

даљем тексту ОСИГУРАВАЧ.),                                           

    Члан 1.

                                               ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предмет овог уговора је набавка услуга осигурања ученика и запослених-од последица несрећног случаја  према усвојеној понуди понуђача бр.____________ од_________ која је саставни део овог уговора.

        Члан 2.

Уговорне стране сагласно констатују:

Да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавка,а, а на основу одлуке о покретању поступка бр.93 од 14.03.2018. године спровео поступак ЈНМВ бр.3/2018. Да је Понуђач______________________доставио понуду бр._______ од_________ која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора

Да понуда понуђача у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације која се налази у прилогу

Да је је у спроведеном поступку ЈНМВ 3/2018 наручилац, одлуком о додели уговора бр___________oд_________као најприхватљивију понуду изабрао понуду понуђача

Овим уговором се регулишу права и обавезе уговорних страна у реализацији наведених услуга осигурања у свему према опису, спецификацији из понуде бр.______________и условима из конкурсне документације

  Члан 3.

                                            ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Укупна понуђена премија на услуге осигурања износи___________дин без пореза

Осигураник плаћа премију осигурања ученика и запослених у једној рати,уплатом на рачун осигуравача, у року од 45 дана од пријема фактуре од стране осигуравача .

Осигуравач се обавезује да по закључењу уговора, а најкасније 7 дана од закључења уговора издати одговарајуће полисе осигурања за ученике и запослене, која ће садржати клаузулу да су осигурани 24 часа.

Полиса осигурања и услови осигурања лица од последица несрећног случаја се налазе у прилогу овог уговора и чине саставни деоуговора

Понуђена премија за осигурање ученика износи__________дин. без пореза.

Понуђена премија на услуге осигурања запослених износи___________дин без пореза.Уговорена цена осигурања је фиксна у току године.

        Члан 4.

        СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Осигуравач предаје у депозит осигуранику, у моменту потписивања уговора или најкасније у року од пет дана по потписивању уговора две безусловне, неопозиве, наплативе по првом позиву, бланко соло менице регистроване у регистру меница НБС са меничним овлашћењем и то:

 1. Меницу за повраћај авансног плаћања у висини плаћеног аванса са пдв са роком трајања – до истека рока за испуњење обавезе по ком основу је дат аванс и иста се не може вратити пре испуњења обавезе
 2. Меница за испуњење уговорних обавезана износ од 10% од вредности уговора, без пдв, са роком важности који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.

Потписом овог уговора, осигуравач даје своју безусловну сагласност осигуранику да може реализовати депоноване бланко, соло менице у случају да не изврши своју обавезу из уговора.

Осигураник се обавезује да осигуравачу на његов писмени захтев врати нереализоване депоноване бланко, соло менице, истеком рокова из става 1. Тачка 1 и 2.

У случају да осигуравач једнострано раскине уговор, осигураник има право да реализује бланко, соло менице.

Осигуравач гарантује да ће испоштовати све обавезе из уговора а у случају да их не испоштује, сагласан је да надокнади осигуранику сву претрпљену штету која услед тога настане.

             Члан 5.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором, преузете обавезе

О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна да писменим путем обавести другу страну.

    Члан .6

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о осигурању и Законао облигационим односима

 Члан 7.

Уговор се закључује на одређено време, на период од годину дана, од дана закључења уговора. .

    Члан 8.

Све евентуалне спорове, уговорне стране ће решавати споразумно.

У случају да до споразума не дође, уговара се надлежност суда у Новом Саду.

     Члан 9.

Уговор је сачињен у 4 истоветна примерка, те се свакој страни додељују по два примерка уговора.

ОСИГУРАНИК                                                                               ОСИГУРАВАЧ

--------------------                                                                                 _____________________

ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ“

Директор

СЛАВИЦА ГРЛИЋ

8 МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О

ОСИГУРАЊУ ИМОВИНЕ

Закључен између:

Наручиоца : ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ“

са седиштем у Ковиљу, улица Лазе Костића 42, ПИБ 100737700 Матични број: 08066825

кога заступа директор СЛАВИЦА ГРЛИЋ.

(у даљем тексту:ОСИГУРАНИК

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

даљем тексту ОСИГУРАВАЧ.),

                                                           Члан 1.

                                               ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предмет овог уговора је набавка услуга осигурања имовине- у према усвојеној понуди понуђача бр.____________ од_________ која је саставни део овог уговора.

                                                           Члан 2.

Уговорне стране сагласно констатују:

Да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, а на основу одлуке о покретању поступка бр.93 од 14.03.2018.године спровео поступак ЈНМВ бр. 3/2018.

Да је Понуђач______________________доставио понуду бр._______ од_________ која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора

Да понуда бр.________од________ од понуђача у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације која се налази у прилогу

Да је је у спроведеном поступку ЈНМВ 3/2018- партија 2. наручилац   одлуком о додели уговора бр____________као најприхватљивију понуду изабрао понуду понуђача

Овим уговором се регулишу права и обавезе уговорних страна у реализацији услуге осигурања имовине у свему према опису и , спецификаци из понуде бр.______________и условима из конкурсне документације

      Члан 3.

Закључењем овог уговора осигуравач прихвата и преузима обавезу да осигурава имовину из чл. 2.и то од:следећих ризика:

1.осигурање од пожара и неких других опасности

2.осигурање рачунара и рачунарске опреме

3.осигурање од провалне крађе

4.осигурање остакла од лома

5. Осигурање машина од лома

6. осигурање одговорности из делатности за штету причињене трећим лицима и стварима трећих лица са укљученом одговорношћу према ученицима и запосленима

                                                 Члан 4,

                                  

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Осигуравач предаје у депозит осигуранику, у моменту потписивања уговора или најкасније у року од пет дана по потписивању уговора безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву, бланко соло меницу регистровану у регистру меница НБС са меничним овлашћењем и то:

 1. Меница за испуњење уговорних обавезана износ од 10% од вредности уговора, без пдв, са роком важности који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.

Потписом овог уговора, осигуравач даје своју безусловну сагласност осигуранику да може реализовати депоновану бланко, соло меницу у случају да не изврши своју обавезу из уговора.

Осигураник се обавезује да осигуравачу на његов писмени захтев врати нереализовану депоновану бланко, соло меницу, истеком рокова из става 1. Тачка 1

У случају да осигуравач једнострано раскине уговор, осигураник има право да реализује бланко, соло менице.

Осигуравач гарантује да ће испоштовати све обавезе из уговора а у случају да их не испоштује, сагласан је да надокнади осигуранику сву претрпљену штету која услед тога настане.

                                                          

Члан 5.

Осигуравач је у обавези да по закључењу уговора, а најкасније у року од 7 дана достави осигуранику полисе осигурања, по ризицима из чл. 3 овог уговора и опште и посебне услове осигурња

                                                           Члан 6.

                                        ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Премије услуге сигурања имовине из понуде осигуравача изражене за 12 месеци осигурања износе укупно     __________________дин. без пореза

Осигураник се обавезује да плати премију осигурања на рачун осигуравача, у року од 45 дана од пријема фактуре осигуравача

Реализација уговорене вредности у 2018 год. вршиће се до максимално расположивог износа средстава у 2018. Год. а у 2019. Год. -вршиће се у оквирима обезбеђених буџетских средстава за те намене.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје, уговором, преузете обавезе

О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна да писменим путем обавести другу страну.

                                                           Члан .7.

Када настане осигурани случај на основу којег ће се тражити накнада из полисе осигурања, осигураник је дужан да одмах обавести осигуравача о настанку осигураног случаја, а најкасније у року од три дана писмено потврди пријаву штете

У свим случајевима предвиђеним прописима и када је реч о већој материјалној штети, осигураник је дужан да исту пријави МУП-у и осигуравачу са описом свих несталих, уништених или оштећених ствари

                                                           Члан 8.

Осигуравач је дужан да исплати износ надокнаде штете у року од 14 дана рачунајући од када је осигуравач добио обавештење да се осигурани случај догодио.

Уколико износ осигуравачеве обавезе не буде утврђен у року одређеном према ставу 1. Овог члана, осигуравач је дужан да на захтев овлашћеног лица исплати износ неспорног дела своје обавезе на име предујма.

                                                           Члан 9

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о осигурању и Закона о облигационим односима

                                                           Члан 10.

Уговор се закључује на одређено време, на период од годину дана, од закључења уговора

                                                           Члан 11.

Све евентуалне спорове, уговорне стране ће решавати споразумно.

У случају да до споразума не дође, уговара се надлежност суда у Ноом Саду.

                                                           Члан 12.

Уговор је сачињен у 4 истоветна примерка, те се свакој страни додељују по два примерка уговора.

ОСИГУРАНИК                                                                               ОСИГУРАВАЧ

--------------------         

ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ“

Директор

СЛАВИЦА ГРЛИЋ                                                            _____________________

9ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум: М.П. Потпис понуђача

10 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

                                                                           (Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

                                  

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке........................[навести предмет јавне набавке], бр ............. [навести редни број јавне набавкe], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

11. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА за јавну набавку број 3/2018

1. Осигурање имовине од пожара и неких других опасности

Ред. број Предмет осигурања Сума осигурања Осигуравајуће покриће Премија без пореза

1.

Грађевински објекти

19.623.197,76 дин. Од ризика пожара и неких других опасности- на уговорену вредност ( набавна књиговодствена вредност са 31.12.2017. године ), допунски ризик излив воде из инсталација на први ризик 5% од укупне вредности, допунски ризик поплава, бујица, висока вода- на први ризик 5% од укупне вредности, откуп амортизоване вредности код делимичних штета
2. Опрема 9.517.209,68 дин.
3. Kњиге у библиотеци 130.820,60 дин. Од ризика пожара и неких других опасности на уговорену вредност ( набавна књиговодствена вредност са 31.12.2017. године ), са допунским ризицима поплаве и бујице и излива воде из водоводних и канализационих цеви на пун износ.
4. Залихе / Од ризика пожара и неких других опасности- на флотантној основи ( просечна вредност залиха у последња три квартала ), допунски ризик излив воде из инсталација на пуну вредност, допунски ризик поплава,бујица и висока вода на пуну вредност.

2. Осигурање рачунара и рачунарске опреме

Ред. број Предмет осигурања Сума осигурања Осигуравајуће покриће Премија без пореза
1.

Рачунари

Лап топ

3.896.886,52 дин.

           160.662,44 дин.

Од пожара, лома и крађе -на уговорену вредност( набавна књиговодствена вредност са 31.12.2017. године) са укљученим доплацима за откуп амортизоване вредности код делимичних штета , откуп одбитне франшизе.

3. Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва

Ред.број Предмет осигурања Сума осигурања Осигуравајуће покриће Премија без пореза
1. Сав намештај, уређаји и апарати 1.000.000,00 дин.

Од ризика провалне крађе и разбојништва- на први ризик, са укљученим додатком за откуп одбитне франшизе

2. Залихе
3. Новац у закључаном гвозденом орману 100.000,00 дин.
4. Новац за време преноса и превоза са укљученик ризиком разбојништва и саобраћајне незгоде 100.000,00дин.

4. Oсигурање стакла од лома

Ред. број Предмет осигурања Сума осигурања Осигуравајуће покриће Премија без пореза
1. Стакла и огледала испод 4мм, непомична

400.000,00 дин.

1000 м2

Стакла и огледала   од ризика лома – на први ризик

2.

3.

Стакла и огледала дебљине 4мм и више,непомична

Осигурање вц шоља, лписоара, лавабоа

300.000,00 дин.

2000 м2

20 ком. Од сваког

200.000,00 дин.

5. Осигурање машина од лома

Ред. број Предмет осигурања Сума осигурања Осигуравајуће покриће Премија без пореза
1. Све машине,апарати и уређаји 3.303.402,98 дин. Од лома машина -на уговорену вредност( набавна књиговодствена вредност са 31.12.2017. године ) са укљученим доплацима за откуп амортизоване вредности, откуп одбитне франшизе.
2. Механичка опрема грађевинских објеката 1.962.197,76 дин. Од лома машина -на уговорену вредност( набавна књиговодствена вредност са 31.12.2017. године ) са укљученим доплацима за откуп амортизоване вредност, откуп одбитне франшизе, земљане радове и изналажење грешке.

 Осгурање одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима и стварима трећих лицаса укљученом одговорношћу према     ученицима и запосленима

7.Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја-незгоде

Сума једнократне исплате за запослене________________________

8.Осигурање ученика од последица несрећног случаја-незгоде

Сума једнокране исплате за ученике______________________

УКУПНА ПРЕМИЈА БЕЗ ПОРЕЗА (1-8):
ПОРЕЗ:
УКУПНА ПРЕМИЈА СА ПОРЕЗОМ:

Место и датум:                                                                                                          Одговорно лице Понуђача

           ______________________                                             МП                                          ___________________________

ОБРАЗАЦ- МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ / ПИСМО

На основу Закона о меници ( „Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96, „Сл. лист СЦГ“1/2003- Уставна повеља) менични дужник предаје

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ БР.________________

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК:_______________________________

Седиште и адреса:___________________________________

Матични број:_______________________________________

Порески број:_______________________________________

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ:ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ“

Седиште и адреса: Ковиљ, ул. Лазе Костића бр. 42.

Матични број: 08066825

Порески број: 100737700

Текући рачун _______________________

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу, серијског броја __________________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату.

Меница и менично овлашћење /писмо се издају као средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања ускладу са уговором који је менични дужник дана__________закључио са са меничним повериоцем на основу спроведеног поступка јавне набавке услуга- УСЛУГА ОСИГУРАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ 3/2018.за коју је менични дужник поднео понуду под деловодним бројем:_______________

Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који траје до истека рока за испуњење обавезе по ком основу је дат аванс и не може се вратити пре испуњења обавезе.

Менични дужник је сагласан да менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично овлашћење/писмо на износ од ______________дин. што представља плаћени аванс са пдв.

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања, због евентуалног недостатзка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.

МЕНИЧНИ ДУЖНИК се обавезује да ће у случају да МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ искористи горе наведену соло меницу МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА, уколико дође до статусних промена, промена лица овлашћених за потписивање исте као и у случају промене позитивних законских прописа везаних за инструменте обезбеђења и инструменте наплате потраживања, доставити нова средства обезбеђења прихватљива за МЕНИЧНОГ ПОВЕРИОЦА. Ово менично -овлашћење (издато у два примерка) је пратећи документ за горе наведену меницу и остаје на снази 30 дана дуже од коначног измирења свих обавеза МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА по основу горе наведене наруџбенице                                       

За све спорове који евентуално настану, надлежан је суд у Новом Саду.

Место и датум                           М.П.                                            Понуђач

______________                                                                              __________________

Ово менично овлашћење попуњава понуђач коме је додељен уговор и предаје га наручиоцу у моменту потписивања уговора

ОБРАЗАЦ- МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ / ПИСМО

На основу Закона о меници ( „Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96, „Сл. лист СЦГ“1/2003- Уставна повеља) менични дужник предаје

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ БР.________________

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК:_______________________________

Седиште и адреса:___________________________________

Матични број:_______________________________________

Порески број:_______________________________________

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ:ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ“

Седиште и адреса: Ковиљ, ул. Лазе Костића бр. 42.

Матични број: 08066825

Порески број: 100737700

Текући рачун 840-1607660-85

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу, серијског броја __________________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату.

Меница и менично овлашћење /писмо се издају као средство обезбеђења за за испуњавање уговорних обавеза ускладу са уговором који је менични дужник дана__________закључио са са меничним повериоцем на основу спроведеног поступка јавне набавке услуга - УСЛУГА ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ 3/2018.за коју је менични дужник поднео понуду под деловодним бројем:_______________

Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора

Менични дужник је сагласан да менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично овлашћење/писмо на износ од ______________дин. што представља 10% од вредности уговора без пдв,

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања, због евентуалног недостатзка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.

МЕНИЧНИ ДУЖНИК се обавезује да ће у случају да МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ искористи горе наведену соло меницу МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА, уколико дође до статусних промена, промена лица овлашћених за потписивање исте као и у случају промене позитивних законских прописа везаних за инструменте обезбеђења и инструменте наплате потраживања, доставити нова средства обезбеђења прихватљива за МЕНИЧНОГ ПОВЕРИОЦА. Ово менично -овлашћење (издато у два примерка) је пратећи документ за горе наведену меницу и остаје на снази 30 дана дуже од коначног измирења свих обавеза МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА по основу горе наведене наруџбенице    

За све спорове који евентуално настану, надлежан је суд у Новом Саду.

Место и датум                           М.П.                                            Понуђач

______________                                                                              __________________

Ово менично овлашћење попуњава понуђач коме је додељен уговор и предаје га наручиоцу у моменту потписивања уговора или најкасније пет дана по потписивању уговора

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОШ „Лаза Костић“ Ковиљ

         Лазе Костића 42

         Број: 96

Датум: 14.03.2018. године

Назив и адреса наручиоца:ОШ“ Лаза Костић“'Ковиљ

Врста наручиоца: просвета

Интернет страница наручиоца: нема

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012,14/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 93, 14.03.2018. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности - услуге осигурања

 1. Партија - за јавну набавкууслуге :осигурање ученика и запослених од последица несрећног случаја - незгоде
 2. Партија - за јавну набавку- Услуге осигурања имовине и ризика делатности

 1. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
 2. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације. (наручилац може одредити да се испуњеност свих или појединих услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове).
 3. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
 4. Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија цена, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом.
 5. Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са Портала јавних набавки.
 6. Понуде се могу поднети:

- непосредно у пословним просторијама наручиоца ОШ „Лаза Костић“, Лазе Костића 42, Ковиљ у секретаријату, сваког радног дана до 14 часова;

- путем поште на адресу ОШ „Лаза Костић“, Лазе Костића 42, Ковиљ

 1. Понуде се подносе у затвореној коверти.
 2. Рок за подношење понуде је осам дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки, до 9 часова, без обзира на начин доставе.
 3. Отварање понуда ће се обавити дана 22.03.2018.године у 09,30 часова, у просторијама наручиоца.
 4. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је достави оверено пуномоћје за присуствовање отврарању понуда и да прикаже личну карту на увид.  

Одлука о додели уговора биће донета у року од пет дана од дана отварања понуда.

 1. Лице за контакт: Наташа Ћук, тел.:021/2988-006 e-mail:оОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

                                                                                    

комисија за јавне набавке:Наташа Ћук

                                             Наташа Попов

                                            Беара Биљана

електрична енергија

ОСНОВНА ШКОЛА,,Лаза Костић“

Лазе Костића 42

21243 Ковиљ

Број:86

13.03.2018. године

ОСНОВНА ШКОЛА

'' ЛАЗА КОСТИЋ''

Лазе Костића 42                          

о б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

                   Наручилац:

ОШ''Лаза Костић''

Лазе Костића 42, Ковиљ

ПИБ: 101692118

МАТ.БРОЈ:08042063

Интернет страница:nema

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.HYPERLINK "mailto:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели." HYPERLINK "mailto:upravaHYPERLINK "mailto:u

      Врста наручиоца:

Просвета

          Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

          Врста предмета јавне набавке : Добра

      Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добарајавне набавкеу ОШ ''Лаза Костић'', Лазе Костића 42, Ковиљ, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

Назив и ознака из општег речника:

Назив и ознака из општег речника набавки : 09310000Електрична енергија

        Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности

      Критеријум за доделу уговора: Одлука о додели уговора у јавној набавци мале вредности – електрична енергија у ОШ ''Лаза Костић'', Лазе Костића 42, Ковиљ ЈНМВ  2/2018 донеће се применом критеријма најнижа понуђена ценНачин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца : немаHYPERLINK "mailto:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели." HYPERLINK "mailto:upravaHYPERLINK "mailto:u

       Начин по