Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

електрична енергија

ОСНОВНА ШКОЛА,,Лаза Костић“

Лазе Костића 42

21243 Ковиљ

Број:86

13.03.2018. године

ОСНОВНА ШКОЛА

'' ЛАЗА КОСТИЋ''

Лазе Костића 42                          

о б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

                   Наручилац:

ОШ''Лаза Костић''

Лазе Костића 42, Ковиљ

ПИБ: 101692118

МАТ.БРОЈ:08042063

Интернет страница:nema

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.HYPERLINK "mailto:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели." HYPERLINK "mailto:upravaHYPERLINK "mailto:u

      Врста наручиоца:

Просвета

          Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

          Врста предмета јавне набавке : Добра

      Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добарајавне набавкеу ОШ ''Лаза Костић'', Лазе Костића 42, Ковиљ, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

Назив и ознака из општег речника:

Назив и ознака из општег речника набавки : 09310000Електрична енергија

        Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности

      Критеријум за доделу уговора: Одлука о додели уговора у јавној набавци мале вредности – електрична енергија у ОШ ''Лаза Костић'', Лазе Костића 42, Ковиљ ЈНМВ  2/2018 донеће се применом критеријма најнижа понуђена ценНачин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца : немаHYPERLINK "mailto:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели." HYPERLINK "mailto:upravaHYPERLINK "mailto:u

       Начин подношења понуде и рок:

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ''Лаза Костић''Лазе Костића 42, Ковиљ, са обавезном назнаком на лицу коверте:"Не отварати-понуда за ЈНМВ број 2/2018-електрична енергија у ОШ ''Лаза Костић'', Лазе Костића 42,Ковиљ поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за достављање понуда је 22.03.2018.године до 08,30 часова.

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 22.03.2018.године до 08,30 часова.

Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

По окончању поступка отварања понуда службеник за јавне набавке, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се 22.03.2018. године у 11,00 часова, у просторијама ОШ ''Лаза Костић'', Лазе Костића 42,Ковиљ

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:Наташа Ћук – mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. у периоду од 07-14часова

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења :

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца- ОШ ''Лаза Костић'', Лазе Костића 42,Ковиљ или путем е-маил-а: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. са назнаком - „Додатне информације/појашњења за Службеника за јавну набавку мале вредности добара електрична енергија у ОШ ''Лаза Костић'', Лазе Костића 42,Ковиљ, ЈНМВ 2/2018“, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.

Комисија за јавне набавке

                                                                                         Наташа Ћук ______________  

                                                                                        

                                                                                         Наташа Попов ___________      

                                                                                        

                                                                                         Роберт Хорват ______________