Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ЕЛЕКТРИЧНA ЕНЕРГИЈA

                                    

         ОШ"ЛАЗА КОСТИЋ "КОВИЉ

         Лазе Костића 42

         Број: 87

Датум: 13.03.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ У 2018.ГОДИНИ

ЈНМВ2/2018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Март 2018.године

Kовиљ

На основу члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012, 14/15и 68/15), члана 6 . Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњеносту услова (Сл. Гласник РС бр. 86/2015) и Одлуке o покретању поступка јавне набавке мале вредности број 83 од 13.03.2018. године;

         Комисија за јавне набавке именована решењем директора број 84 од 13.03.2018.године припремила је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ У 2018.ГОДИНИ

ЈНМВ – 2/2018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Конкурсна документација садржи:

 1. опште податке о јавној набавци
 2. податке о предмету јавне набавке
 3. упутство понуђачима како да сачине понуду
 4. образац понуде
 5. врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет , количину и опис радова
 6. образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и упутство о начинуна који се доказује испуњеност тих услова
 7. модел уговора
 8. други обавезни обрасци
 9. образац трошкова припреме понуде
 10. образац изјаве о независној понуди
 11. техничку документацију и планове

        

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1) подаци о наручиоцу:

ОШ''Лаза Костић''

Лазе Костића 42, Ковиљ

ПИБ: 100737700

МАТ.БРОЈ:08066825

Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.HYPERLINK "mailto:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели." HYPERLINK "mailto:upravaHYPERLINK "mailto:u

2)врста поступка и законска регулатива:

             Jавна набавка мале вредности, у складу са чланома 39. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр 124/2012, 14/15и 68/15), набавка добара – снабдевање електричном енергијом за ОШ ''Лаза Костић''    

На ову јавну набавку ће се примењивати:

 • Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр 124/2012, 14/15и 68/15)
 • Закон о општем управном поступку
 • Закон о облигационим односима
 • Закон о безбедности и здрављу на раду
 • Закон о енергетици
 • Уредба о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом
 • Правила о раду преносног система
 • Правила о раду дистрибутивног система
 • подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама
 • прописи и нормативи везани задобракоји су предмет јавне набавке.

3)предмет јавне набавке :

Предмет јавне набавке мале вредности 2/2018, набавка добара - снабдевање електричном енергијом за ОШ Лаза Костић“ Ковиљ

4) Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности

5) Контакт особе:

 • Ћук Наташа, Е-маил:

2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВК

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

 1. Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара - снабдевање електричном енергијом за ОШ“Лаза Костић“ Лазе Костића 42,Ковиљ, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

               Назив и ознака из општег речника: - 09310000Снабдевање електричном енергијом

               Сва добра морају бити у складу са захтевима Наручиоца.

3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1) Језик на којем мора да буде састављена понуда

         Понуда и остала документација која се односе на понуду морају бити на српском језику.

2) подаци о обавезној садржини понуде:

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији у упутству понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.

Предрачун мора доказивати да цене у понуди покривају трошкове које понуђач има у реализацији набавке .

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуда садржи следеће:

- попуњен, потписан и печатом оверен образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са приложеном траженом документацијом таксативно наведеном у обрасцу;

- попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде , са потписом овлашћеног лица и печатом понуђача;

- попуњен, потписан и оверен образац учешће подизвођача;-само ако понуђач наступа са подизвођачем

- попуњен , потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди уколики понуду подноси група понуђача.

- попуњен , потписан и печатом оверен текст изјаве о независној понуди

- попуњен , потписан и печатом оверену изјаву о испуњености услова у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, уколико понуђач доставља изјаву уместо тражених доказа.

- Попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде поштовали важеће прописе о засштити на раду , запошљавању и условима рада , заштити животне средине као и да немају забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

- попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве о поштовању обавеза из члана 188. став 3. Закона о енергетици

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Модел уговора , чиме понуђач потврђује да је сагласан са садржином Модела уговора

- копију судски овереног образаца ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање

- изјава у смислу члана 79. ЗЈН доставља само понуђач који има седиште у другој држави.

3) Упутство о начину попуњавања образаца понуде

Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћеног потписника. Подаци који су уписани мимо обрасца неће се уважити.

Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Свако прецртавање, бељење или подебљавање мора се парафирати и оверити потписом или печатом понуђача. Факсимил понуђача није дозвољен.

Када понуду подноси група понуђача податке и обрасце попуњава , потписује и оверава понуђач из групе понуђача , односно његово лице овлашћено за заступање које је означено у споразуму којим се понђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

       4) Понуде са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

5) обавештење да се понуде припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом:

Писмене понуде, се подносе у складу са Конкурсном документацијом, а на основу објављеног јавног позива за доделу јавне набавке мале вредности добара - електрична енергије за у ОШ „Лаза Костић“, Лазе Костића 42,Ковиљ, у поступку јавне набавке мале вредности.

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности , а на основу објављеног јавног позива.

6) подношење понуда:

Начин и место подношења понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ ''Лазе Костић''Ковиљ, Лазе Костића 42 , са обавезном назнаком на лицу коверте:"Не отварати-понуда за ЈН МВ –2/2018добара - снабдевање електричном енергијом ОШ „Лазе               Костића“ Ковиљ, Лазе Костића 42 поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

         Рок за достављање понуда: Рок за достављање понуда је 22.03.2018 године до 08,30 часова.

         Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 22.03.2018.године до 08,30 часова.

         Последице пропуштања рока : Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

7 ) Време и место отварања понуде , као и начин подношења пуномоћја:

Јавно отварање понуда обавиће се 22.03.2018. године у 11.00 часова, у просторијама ОШ ''Ковиљ, Лазе Костића 42 Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку.

8) рок за доношење одлуке о додели уговора

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки у року од 3 дана од дана доношења одлуке.

9) Начин измене, допуне и опозив понуде у смислу чл. 87. ст. 6. ЗЈН

 • У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.
 • У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
 • Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:ОШ ''Лаза Костић'' Ковиљ, Лазе Костића 42 са назнаком:

„Измена понуде за поступак јавне набаке мале вредности - ЈНМВ 2/2018 добара - снабдевање електричном енергијом ОШ ''Лаза Костић'' Ковиљ, Лазе Костића 42»

или „Допуна понуде за јавну набавку мале вредности - ЈНМВ 2/2018 добара - снабдевање електричном енергијом ОШ ''Лаза Костић'' Ковиљ, Лазе Костића 42

или „Опозив понуде за јавну набавку мале вредности - ЈНМВ 2/2018 добара - снабдевање електричном енергијом ОШ ''Лаза Костић'' Ковиљ, Лазе Костића 42

10) обавештење о учествовању у заједничкој понуди или као подизвођач:

На основу члана 87. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити у више заједничких понуда.

11) Учешће подизвођача у понуди:

Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача на Обрасцу учешће подизвођача са свим траженим подацима о подизвођачу и да наведе у понуди проценат укупне врености набавке који ће поверити подизвођачу, а који неможе бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор.

Изузетно понуђач може ангжовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајна неспособност плачања, ако то лице испуњав све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

12) обавештење о заједничкој понуди :

Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда.

Ако достављају заједничку понуду група понуђача доставља заједно са понудом споразум којим се обавезују на заједничко извршење набавке.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно.

У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду.

13) Услови плаћања, рокови извршења и друге околности од којих зависи исправност понуде:

Место испоруке: Мерно место наручиоца прикључено на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону са постојећим ознакама ЕД обухваћеним табелом на страни 14/34, укупно једна локација, Лазе Костића 42, Ковиљ

Начин и услови плаћања: Плаћање ће се вршити сукцесивно,у року од 45 дана од дана испотављања рачуна.

Рок испоруке добара: Сукцесивно за период од 12 календарских месеци рачунајући од 01.04.2018,године у времену од 00:00ч до 24:00ч.

Уколико понуђач понуди опције плаћања и рока испоруке, ван оквира захтеваног понуда ће се одбити као неприхватљива.

14)валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Валута: вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цене у понуди се исказују у динарима.

Промена цене дозвољена је само уколико је је Агенција за енергетику дала сагласност на промену цене струје.

Добављач се обавезује да о промени цена и других услова продаје непосредно обавести Наручиоца у разумном року, а најкасније 15 (петнаест) дана пре примене измењених цена или услова продаје, изузев у случај снижења цена и давања Наручиоцу повољнијих услова продаје

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Понуде које буду дате преко процењене вредности наручиоца биће одбијене као неприхватљиве.

15) Средство финансијског обезбеђења :

Врста финансијског обезбеђења:.

1. Понуђач са којим буде закључен уговор дужан је да у року од 5 дана од дана потписивања уговора достави средство финансијког обезбеђења у виду Бланко соло менице са меничним писмом на износ од 10 % од уговорене вредности без пдв-а као гаранцију за добро извршење посла ; Бланко соло меница мора бити безусовна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату , краће рокове од рокова које је одредио наручилац , мањи износ од оног који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 10 дана дуже од дана одређеног као крајни рок за реализацију уговора.Менично овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног овлашћења (наручиоца, предмет јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од вредности понуде и у динарима, са навођењем рока важности).

Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са претходним ставом исти ће се сматрати неприхватљивом и понуда ће се одбити.

Додатно обезбеђење:

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, а таквом понуђачу буде додељен уговор, исти је дужан да уместо средства обезбеђења које је тражено – бланко соло меницу са меничним писмом у од 10% уговорене вредности без пдв-а као гаранцију за добро извршење посла, у року од 5 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко соло меницу са меничним писмом у висини од 15% уговорене вредности без пдв-а, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, са роком важности који је 10 дана дужи од истека рока за реализацију уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност бланко соло менице за добро извршење посла мора да се продужи.

16) обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди:

Наручилац је дужан да:             

1)        чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;

2)        одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3)        чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

17) Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца- ОШ ''Лаза Костић'' Ковиљ, Лазе Костића 42 или путем е-маил-а: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. са назнаком - „Додатне информације/појашњења за ЈНМВ-2/2018добара - снабдевање електричном енергијом у ОШ ''Лаза Костић'' Ковиљ, Лазе Костића 42 « тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подноше понуда, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. Наручилац ће у року од три дана од пријема захтева , ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници

Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну документацију, такве измене или допуне Конкурсне документације објавиће на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца  без одлагања.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Обавештење о продужењу рока обајвиће се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

18) рок важења понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

19) Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда

Доказ може бити било који од доказа наведених у члану 82. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82 става 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се дноси на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

20) обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача и допуштене исправке :

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Понуђач је у обавези да наручиоца у року од највише два дана од дана пријема обавештења писмено обавести да ли прихвата исправљене износе из понуде.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

21) рок за закључење уговора:

Наручилац је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

22) Критеријум за избор најповољније понуде:

Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - снабдевање електричном енергијом ОШ ''Лаза Костић'' Ковиљ, Лазе Костића 42, ЈНМВ –2/2018 донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена

23) Елементи критеријума по којима ће наручилац извршити избор најповољније понуде у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком ценом

У колико постоје две или више понуда са једнаком ценом као најповољнија понуда изабраће се понуда понуђач који је дао нижу јединичну цену по једном kwh за електричну енергију јединствене тарифе без пдв-а.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109 Закона.

25) Обавезе понуђача по чл. 74. ст. 2 и чл. 75. ст. 2. ЗЈН

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

26) Заштита права понуђача

Начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача и јавног интереса:

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно, електронском поштом, факсом или поштом препоручено са повратницом.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Број жиро рачуна на који подносилац приликом подношења захтева уплаћује таксу одређену Законом:

Рачун Буџета РС за уплату таксе број: 840-30678845-06 број модела 97 позив на број 12018.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000 динара.

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ И САДРЖИНА ПОТВРДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/15и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће:

   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и  

       датум када је уплата таксе реализована);

   (3) износ таксе из члана 156.став 1. тачка 1. ЗЈН чија се уплата врши износи 60.000 динара;

   (4) број рачуна буџета за уплату таксе: 840-30678845-06;

   (5) шифру плаћања: 153 или 253;

   (6) модел и позив на број: 97 12018;

   (7) сврха: такса за захтев за заштиту права понуђача за ЈНМВ 2/2018 наручиоца ОШ”Лаза Костић ”Ковиљ, Лазе Костића 42

   (8) корисник: буџет Републике Србије;

   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

   (10) потпис овлашћеног лица банке;

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права(корисници буџетских средстава и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту правСтранке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

27) Обавештење да ће уговор бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона

Наручилац је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. у складу са чланом 113 ЗЈН.

28) Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- Понуђач мора да попуни , овери печатом и потпише , чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- Понуђач мора да попуни , овери печатом и потпише , чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени

За јавну набавку мале вредности добара - снабдевање електричном енергијом за ОШ ''Лаза Костић''

Ковиљ,Лазе Костића 42, ЈНМВ -2/2018 на основу Јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки дана 13.03.2018. године

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача – скраћено пословно име:
Правни облик:
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Пуно пословно име понуђача:
Матични број:
Шифра делатности:
Назив делатности:  
ПИБ:

Назив банке и

Број рачуна:

Телефон:
Е – маил адреса:
Овлашћено лице за потписивање уговора:
Датум подношења понуде:
Деловодни број понуде:  

2) ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ

КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ     

Понуда се подноси:
-самостално -као заједничка понуда (уписати назив и седиште чланова групе)

-као понуда са подизвођачем (уписати назив и седиште подизвођача)

3)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА

 

4) ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Цена укупна без пдв:
Цена укупна са пдв:
Цена по киловат часу без пдв – 1 kwh

Обим ангажовања подизвођача:

проценат ангажовања

део предемета набавке који ће извршити преко подизвођача

М.П. ____________________________

(потпис овлашћеног лица)

5) ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛИХ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ ЗА ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ“КОВИЉ, ЛАЗЕ КОСТИЋА 42, ЈНМВ2/2018

МЕРНО МЕСТО

ЕД број: 13085234 – одобрена снага 17,250 kW

ОПИС

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА ЈЕДИНСТВЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (kWh) ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА У РСД, без ПДВ-А/ kWh УКУПНА ВРЕДНОСТ
у РСД, без ПДВ-А/ kWh
Активна електрична енергија јединствене тарифе за 2018.годину за потпуно снабдевање kWh 70.000,00

         Укупно динара без ПДВ:___________________________

Укупно динара са ПДВ: ___________________________

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици ( ''Сл.гласник РС'' бр. 57/2011, 80/2011 и 93/2012)

        

У понуђену цену су урачунати - трошкови балансирања a нису урачунати трошкови услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивног системе и пдв, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике Србије на основу рачуна који испоставља испоручилац

М.П. ________________________________

(потпис овлашћемог лица)

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ОПИС

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ ПОТРЕБНА КОЛИЧИНА ЈЕДИНСТВЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (kWh) ЗА 12 МЕСЕЦИ  
 
Активна електрична енергија јединствене тарифе за 2018.годину за потпуно снабдевање kWh 70.000,00  

Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе одређен важећом Уредбом о условима испоруке и

снабдевања електричном енергијом (''Сл. гласник РС'' бр. 63/2013).

Понуђач се обавезује да   обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке током целокупног трајања уговора

 

6) ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ПОНУЂАЧА __________________________________________________________________________________________________________

У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ ОШ „ЛАЗЕ КОСТИЋА“КОВИЉ, ЛАЗЕ КОСТИЋА 42 ЈНМВ2/2018

Испуњеност услова из члана 71. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

Ред.

бр.

Услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН: Упутство какао се доказује испуњеност услова из члана 75 и 76 : Испуњеност услова
1 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда-за правна лица.

Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра –за предузетнике.

Напомена:

У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)

---------------------------------------

*неоверене фотокопија

да Не
2.

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног суда суда и надлежне полицијске управе, да оно и његов законски заступник није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела надлежни судови, чије је уверење потребно доставити, су:

-          Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица,

-          Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица (у случају када Основни суд, по овлашћењу, издаје уверење и за кривична дела из надлежности Вишег суда, тада није потребно посебно уверење Вишег суда)

-          Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе

Напомена:

 • У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника
 • У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих
 • У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе
 • У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)

Доказ не сме бити старија од 2 месеца пре отварања понуда .

да Не
3

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и допринеосе и уверење надлежне

локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних , локалних јавних прихода - или потврда-уверење стране државе када има седиште на њеној територији

Потврда не може бити старија од 2 месеца   пре отварања понуда.

Напомена:

 • Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације

 • У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)

---------------------------------------

*неоверене фотокопије

да

не

4 Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке

Лиценца Агенције за енергетику Владе републике Србије за снабдевање електричном енергијом на тржишту електричне енергије или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој понуђач има седиште

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)

---------------------------------------

*неоверене фотокопије

Да Не
5 Врста финансијског обезбеђења

Врста финансијског обезбеђења:.

1. Понуђач са којим буде закључен уговор дужан је да у року од 5 дана од дана потписивања уговора достави средство финансијког обезбеђења у виду Бланко соло менице са меничним писмом на износ од 10 % од уговорене вредности без пдв-а као гаранцију за добро извршење посла ; Бланко соло меница мора бити безусовна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату , краће рокове од рокова које је одредио наручилац , мањи износ од оног који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 10 дана дуже од дана одређеног као крајни рок за реализацију уговора.Менично овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног овлашћења (наручиоца, предмет јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од вредности понуде и у динарима, са навођењем рока важности).

Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са претходним ставом исти ће се сматрати неприхватљивом и понуда ће се одбити.

Додатно обезбеђење:

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, а таквом понуђачу буде додељен уговор, исти је дужан да уместо средства обезбеђења које је тражено – бланко соло меницу са меничним писмом у од 10% уговорене вредности без пдв-а као гаранцију за добро извршење посла, у року од 5 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко соло меницу са меничним писмом у висини од 15% уговорене вредности без пдв-а, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, са роком важности који је 10 дана дужи од истека рока за реализацију уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност бланко соло менице за добро извршење посла мора да се продужи.

да не
6 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе (Образац Изјава понуђача) да не
Обавезни обрасци које понуђач мора да достави:
7 Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са Упутством какао се доказује испуњеност услова да не
8 Образац понуде да не
9 Образац учешће подизвођача - уколико учествује у јавној набавци са подизвођачем да на
10 Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди - у колико доставља заједничку понуду да не
11 Модел уговора да не
12 Текст изјаве о независној понуди да не
13 Попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде поштовали важеће прописе о засштити на раду , запошљавању и условима рада , заштити животне средине да не
14 Копију судски овереног образца ОП-(овера потписа лица овлашћеног за заступање) да не
15 Попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве о поштовању обавза из члана 188. став 3. Закона о енергетици да не
16 Изјава понуђача о испуњености услова складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, уколико понуђач доставља изјаву уместо тражених доказа. да не
               

1.   Понуђач је у обавези да докаже испуњеност тражених обавезних и додатних услова, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2.   Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености осталих услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 1) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

3. Код заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно.

У случају заједничке понуде , прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду .

Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и иста ће с одбити.

Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) – 4) а у складу са чланом 78. став 1. Закона о јавним набавкама.

У том случају понуђач је у обавези да у овом прилогу за тачке 1, 2, 3. и 4 . уместо да заокружи да или не, упише интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Докази се могу доставити и у неовереним фотокопијама.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да уколико то наручилац захтева, да у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова на увид .

Наручилац је дужан да позив из претходног става упути пре доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија.

Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену копију доказа у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, уколико то наручилац захтева, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података из овог члана, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

НАПОМЕНА: Сходно члану 77 став 4 . Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15и 68/15) испуњеност услова утврђених Конкурсном документацијом понуђач може да доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

Понуда и сви обрасци који се достављају уз понуду морају бити потписани од стране лица овлашћеног за заступање (сходно обрасцу ОП).

ПОНУЂАЧ

м.п.

(потпис овлашћеног лица)

7) МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОР

(Понуђач да попуни , овери печатом и потпише чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора)

У Г О В О Р

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ ЗА ОШ ''ЛАЗА КОСТИЋ'' КОВИЉ, ЛАЗЕ КОСТИЋА 42, ЈНМВ 2/2018

Закључен дана __________________ у Ковиљу између:

 1. ОШ„ЛАЗА КОСТИЋ“КОВИЉ,ЛАЗЕ КОСТИЋА 42 ( у даљем тексту наручиоца), којег заступа директор Славица Грлић
 2. _______________________________ из _____________________, улица _______________________________ бр. ________ , матични број : ____________________ пиб: ________________________(у даљем тексту : Испоручилац ), кога заступа __________________________.

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

       2. ______________________________ из _________________________, улица _______________________________,мат.бр.____________________ пиб: __________________ који заједнички наступа са __________________

__________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________ матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту : Испоручилац), кога заступа _______________________________.

       2.1 ______________________________ из _________________________, улица _______________________________,мат.бр.____________________ пиб: __________________ који заједнички наступа са __________________

__________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________ матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту : Испоручилац), кога заступа _______________________________.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је набавка добара – електричне енергије за ОШ „Лаза Костић“Ковиљ,Лазе Костића 42, ЈНМВ -2/2018 (у даљем тексту : добара), који су предмет јавне набавке наручиоца, у смислу продаје електричне енергије са потпуним снабдевањем.

Врста, количина и цена добара утврђене су према оглашеној потреби наручиоца по позиву број : 86 од 13.03.2018.године а у складу са конкурсном документацијом број 87 од 13.03.2018.године и Понуди понуђача број :__________________ од ___________________, а исказани су у техничкој специфиикацији добара.

Члан 2.

Наручилац се обавезује да послове из члана 2. Овог уговора обави у складу са Законом о енергетици ( ''Сл.гласник РС'' бр. 57/2011, 80/2011 и 93/2012)

ЦЕНА

Члан 3

Цена за један kWh износи____________________динара

Уговорну цену чине:

-          цена добара у износу од ________________ динара и

-          порез на додату вредност у износу од _______________ динара тако да укупна уговорена цена износи __________________ динара

Промена цене дозвољена је само уколико је је Агенција за енергетику дала сагласност на промену цене електричне енергије..

Добављач се обавезује да о промени цена и других услова продаје непосредно обавести Наручиоца у разумном року, а најкасније 15 (петнаест) дана пре примене измењених цена или услова продаје, изузев у случај снижења цена и давања Наручиоцу повољнијих услова продаје

У цену су урачунати трошкови балансирања а нису урачунати трошкови услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивног системе, пдв, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике Србије на основу рачуна који испоставља Испоручилац.

Испоручилац је сагласан да наручилац поручује робу у складу са реалним потребама, те да није дужан искористити сва средства из уговорне цене уколико за то не буде потребе.

Испоручилац се одриче било каквог спора, уколико наручилац не потроши сва средства из уговорне цене.

Члан

1.Испоручилац добра је део набавке која је предмет овог уговора - ______________________________________

поверио подизвођачу ________________________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини ___________

од укупно уговорене вредности .

Испоручилац добра је део набавке која је предмет овог уговора - ______________________________________

поверио подизвођачу ________________________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини ___________

од укупно уговорене вредности .

За уредно извршавање набавке од стране подизвођача одговара понуђач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2. овог члана.

 

НАЧИН ОБРАЧУНА И ФАКТУРИСАЊЕ

Члан 4

Обрачун и наплата испоручене количине електричне енергије врши се по наведеној јединичној цени kWh из члана 3. овога уговора, а према стварно испорученој количини електричне енергије за обрачунски период ( месец), а под условима утврђеним овим уговором, а највише до уговорене вредности

Као обрачунски период ( период обрачуна) утврђује се временски период који почиње од 07:00часова првог календарског дана у месецу и траје до 07:00часова првог календарског дана у наредном месецу.

Испоручилац ће првог дана у месецу, који је радни дан за Наручиоца на месту примопредаје извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за претходни месец, односно према подацима оператера система у присуству овлашћеног лица Наручиоца, утврдити колика је количина електричне енергије потрошена и сачинити извештај о оствареној потрошњи, са тим да један примерак уручује непосредно Наручиоцу.

Обрачунска величина утврђује се на основу приспелог месечног извештаја о очитавању обрачунског мерног места добијеног од оператера система.

Раелизација уговорне вредности у 2018. години вршиће се до максималног расположивог износа средстава, а у 2019.години у оквирима обезбеђених буџетских средстава за те намене.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5

Испоручилац издаје Наручиоцу рачун – рачуноводствену исправу која мора бити подобна за плаћање према прописима Републике Србије са:

-          посебно исказаном ценом за испоручену електричну енергију са трошковима балансирања, трошковима приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система(мрежарина), и обрачунатим пдв-ом најкасније у року од три дана по добијању месечног извештаја од оператера система о обрачунавању обрачунског мерног места.

-          испоручилац рачун издаје у два примерка и доставља Купцу, путем поште.

-          испоручилац ће рачун из става 1. овог члана посебно исказати цену продате електричне енергије, трошкове приступа систему електричне енергије, накнаду и обрачунати ПДВ.

-          Наручилац ће плаћање извршити по испостављеном рачуну Продавца у складу са његовим инструкцијама назначеним на рачуну, а позивом на број рачуна који се плаћа.

-          Рачуне ће Испоручилац достављати на адресу наручиоца – Лазе Костића 42,Ковиљ.

-          Сматарће се да је наручилац измирио обавезу када Продавцу уплати на рачун укупан износ задужења по издатом рачуну из става 1. овог члана.

ПРАВО НАРУЧИОЦА НА ПРИГОВОР НА РАЧУН

Члан 6

На испостављени рачун Наручилац може поднети приговор уроку од 8 дана од дана добијања рачуна

Приговор Наручиоца на рачун Испоручилаца одлаже обавезу плаћања рачуна

Испоручилац је дужана да приговор реши уроку од 8 дана од дана пријема приговора. У случају да је приговор основан Испоручилац ће извршити одговарајуће исправке рачуна и доставити их наручиоцу у року од 8 дана од дана пријема приговора.

У случају да Испоручилац одлучи да приговор није основан о томе ће писаним путем обавестити Наручиоца уз образложење одлуке о приговору.

РОК ПЛАЋАЊА

Члан 7

Наручилац се обавезује да ће плаћање порачуну извршити најкасније у року од 45 дана од дана пријема рачуна

ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА

Члан 8

Уговор се закључује за период од момента потписивања до 01.04.2019.године.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 9

1. Испоручилац добра је дужан је да у року од 5 дана од дана потписивања уговора достави средство финансијког обезбеђења у виду Бланко соло менице са меничним писмом на износ од 10 % од уговорене вредности без пдв-а као гаранцију за добро извршење посла ; Бланко соло меница мора бити безусовна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату , краће рокове од рокова које је одредио наручилац , мањи износ од оног који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 10 дана дуже од дана одређеног као крајни рок за реализацију уговора.Менично овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног овлашћења (наручиоца, предмет јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од вредности понуде и у динарима, са навођењем рока важности).

Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са претходним ставом исти ће се сматрати неприхватљивом и понуда ће се одбити.

Члан 9а

Уколико се се Испоручилац добра налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке дужан је да Наручиоцу;

- у року од 5 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко соло меницу са меничним писмом у висини од 15% уговорене вредности без пдв-а, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, са роком важности који је 10 дана дужи од истека рока за реализацију уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност бланко соло менице за добро извршење посла.

НЕИЗВРШЕЊЕ УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА

Члан 10

Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора, уговорна страна која је проузроковала штету,накнадити другој страни стварну штету, у складу са законом.

ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ

Члан 11

Испоручилац инаручилац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете услучају више силе.

Виша сила ослобађа Продавца обавезе да испоручи, а Наручиоца да преузме количине електричне енергије, утврђене Уговором за време његовог трајања.

Као виша сила,за Уговорне стране, сматрају се непредвиђени природнидогађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађајии околности који су настали послезакључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити илиизбећи. Под таквим догађајима сматрају се иактинадлежних државних органа и оператера система донетиу складу са правилима о раду система, а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну телеграмом, меилом или факсом о нстанку, врсти и трајању више силе уколико се њено трајање може предвидети, као и да преузме потребне активности ради ублажавања последица више силе.

За време трајања више силе, права и обавезе Уговорних страна мирују и не примењују се санкције за неизвршење уговорних обавеза.

Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе веродостојним документима издатим од стране надлежних органа, уколико то није ноторна чињеница.

У сличају да догађаји више силе ефективно спречавају Уговорне стране да извршавају своје обавезе, за период дужи од једног месеца, Уговорне стране ће споразумно одлучити о даљој примени овог Уговора. Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на раскид овог уговора без обраћања суду кад о томе писаним путем (препорученим писмом, телеграмом, меилом, факсом) обавести другу уговорну страну.

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА / ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

         Члан 11а

1. На основу закљученог Споразума______________________од _____________.године, ради учешћа у поступку Јавне набавке мале вредности ЈНМВ – 2/2018 – снабдевање електричном енергијом ОШ ''Лаза Костић'' Ковиљ, Лазе Костића 42, између _____________________________из__________________, ул __________________________, бр.___, _________________________из___________________, ул _______________________, бр.___, _________________________из_____________________, ул ______________________, бр.___, Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма __________________________________________из ____________________, ул_____________________, бр. _____; и буде носилац и гарант извршења посла.

Спуразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде директор ________________________из ___________________,ул_____________________бр.____-________ који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла.

Споразум о заједничкој сарадњи бр.______________________је саставни део овог уговора.

                                                                                       

                                                                                       

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима .

Члан 13.

Уговорне старне су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором настојати да реше мирним путем у духу добре пословне срадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овога Уговора или поводом овога Уговора решаваће Привредни суд у Новом Саду.

Члан 14.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 2 (два) примерака, а Извођач 2 ( два) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА                                                                                 ЗА ИСПОРУЧИОЦА ДОБРА

__________________                                                                                                                                                                                                                                                                                             __________________

*-попуњава понуђач

8) ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

На основу 77 став 4 . Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15и 68/15) понуђач _____________________________________________________________ из _________________________

ул.___________________________________ бр.______

        

даје под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу

И З Ј А В У

         да испуњава услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ 2/2018 снабдевање електричном енергијом ОШ „Лаза Костић“Ковиљ, Лазе Костића 42 , по позиву од 13.03.2018. године, и то:

 1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ;
 3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

4.   Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке

                                                                       ПОНУЂАЧ

                                                                                                                                ______________________________

     м.п.                                                   (потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У поступку доделу уговора за ЈНМВ -2/2018, – набавке добара снабдевање електричном енергијом ОШ „Лаза Костић“Ковиљ, Лазе Костића 42 , а на основу Јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки дана 13.03.2018.године, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и то:

Назив понуђача – скраћено пословно име:
Правни облик:____________________________________
Седиште понуђача:   _______________________________
Адреса седишта:__________________________________
Пуно пословно име понуђача:   ______________________
Матични број:   ___________________________________
Шифра делатности: _______________________________
Назив делатности: _______________________________
ПИБ:   __________________________________________
Назив банке и број рачуна: ________________________
Телефон:   ______________________________________
Е – маил адреса: ________________________________
Овлашћено лице :_______________________________

У укупној вредности понуде подизвођач __________________________________________________       .                                                                                 (пословно име подизвођача)

Учествује у ______________________________________________________________________ што                    

                                         (навести у чему се састоји учествовање подизвођача )

износи _____________________ % вредности понуде или ____________________________ дин. без пдв-а.

У _______________

                                                                                                ПОНУЂАЧ

Дана _________.године                                           м.п.   ____________________

*ако понуђач има више подизвођача умножиће овај образац и попунити за сваког подизвођача посебно

- ако понуђач не наступа са подизвођачем, образац се не попуњава.

ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

У поступку доделу уговора за јавну набавку набавке добара – снабдевање електричном енергијом за ОШ „Лаза Костић“Ковиљ,Лазе Костић, број ЈНМВ – 2/2018, а на основу Јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки дана 13.03.2018.године, изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача.

 • ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ- ВОДЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ ДОБАРА

Назив :
Седиште :
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Телефон:
Е – маил адреса:
Овлашћено лице :
Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за потписивање и извршење уговора

Назив банке и

Број рачуна:

Део уговора који извршава

 • ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ ДОБАРА

Назив :
Седиште :
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Телефон:
Е – маил адреса:
Овлашћено лице :
Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за потписивање и извршење уговора

Назив банке и

Број рачуна:

Део уговора који извршава

У __________________________

Дана____________2018. године

                                ПОНУЂАЋ

М.П.

______________________________

                                                           (потпис овлашћеног лица понуђача)

*Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Ако понуђач не наступа у зајеничкој понуди, образац се не попуњава.

ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ.79. ЗЈН

Назив понуђача – скраћено пословно име:
Правни облик:
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Пуно пословно име понуђача:  
Матични број:
Шифра делатности:
Назив   делатности:
ПИБ:

Назив банке и

Број рачуна:

Телефон:
Е – маил адреса:
Овлашћено лице за потписивање уговора:

        

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15и 68/15) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем

И З Ј А В У

         да се у _________________________(назив државе) у којој имам седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012, 14/15и 68/15), те исту оверену пред надлежним органом ________________________(назив државе ) прилажем уз понуду за јавну набавку бр ЈНМВ-2/2018, – снабдевање електричном енергијом за ОШ „Лаза Костић“ Ковиљ,Лазе Костића 42,    

Упознат сам са обавезом наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве.

                                                             ПОНУЂАЧ

                                                                                                                                ______________________________

м.п.                                           (потпис овлашћеног лица)


ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ , ЗАПОШЉАВАЊУ,

УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ КАО И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ

КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Регистарски број:
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ:
Овлашћено лице за потписивање уговора:

Назив банке и

Број рачуна:

Телефон:
Е – маил адреса:
Место и датум:

   ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду , запошљавању,условима рада и заштити животне средине као и да немају забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. за јавну набавку добара -   снабдевање електричном енергијом за ОШ „Лазе Костић“Ковиљ, Лазе Костића 42,- ЈНМВ-2/2018.

У_________________________

Дана_____________2018. Године

                                                                   ПОНУЂАЧ

                                                                                                                                ______________________________

м.п.                                                        (потпис овлашћеног лица Понуђача)

                                                                                      

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 188. СТАВ 3. ЗАКОНА О ЕНЕРГЕТИЦИ

Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Регистарски број:
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ:
Овлашћено лице за потписивање уговора:

Назив банке и

Број рачуна:

Телефон:
Е – маил адреса:
Место и датум:

   ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће по закључењу уговора а најкасније три дана пре отпочињања периода снабдевања, закључити и купцу доставити, за јавну набавку добара -   снабдевање електричном енергијом за ОШ „Лаза Костић“ Ковиљ, Лазе Костића 42,- ЈНМВ-2/2018;

1-       Уговор о приступу систему са оператором система на који је купац прикључен;

2-       Уговор којим преузима балансну одговорност за место примопредаје крајњег купца

У_________________________

Дана_____________2018. Године

                                                                  ПОНУЂАЧ

                                                                                                                                ______________________________

м.п.                                                         (потпис овлашћеног лица Понуђача)

9) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Редни број НАЗИВ ТРОШКОВА ВРЕДНОСТ

УКУПНО:

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН) .

У_________________________

Дана_____________2018. године

                                                                   ПОНУЂАЧ

                                                                                                                                ______________________________

м.п.                                                           (потпис овлашћеног лица Понуђача)

10) ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Регистарски број:
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ:
Овлашћено лице за потписивање уговора:

Назив банке и

Број рачуна:

Телефон:
Е – маил адреса:
Место и датум:

   ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наступам независно у упоступку набавке добара - снабдевање електричном енергијом ОШ Лаза Костић , Ковиљ, ,број ЈНМВ-2/2018,без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

У_________________________

Дана_____________2018. Године

                                                             ПОНУЂАЧ

                                                                                                                                 ______________________________

м.п.                                                         (потпис овлашћеног лица Понуђача)

11) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

1. Врста добара

Снабдевање електричном енергијом.

2. Техничке карактеристике

У складу са документом Правила о раду тржишта („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/15и 68/15)

Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње

Наручиоца, на месту примопредаје током испоруке.

3. Квалитет

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду

преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл. гласник

РС'' бр. 3/2012), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке и

снабдевања електричном енергијом (''Сл. гласник РС'' бр. 63/2013).

4.Количина испоруке

Количина електричне енергије одређена је на основу остварене потрошње купца

(наручиоца) на местима примопредаје купцу ( наручиоцу).

Количина и место испоруке дати су на страници 14/34

5.Период испоруке

Набавка се врши за период од 12 календарских месеци рачунајући од датума

закључивања уговора, у времену од 00:00 h до 24:00 h.

 

6. Место испоруке

Мерно место Наручиоца добра - снабдевање електричном енергијом је објекат ОШ "Лаза Костић". Мерно место је истовремено место прикључена објекта на дистрибутивни систем у категорији потрошњена ниском напону а са постојећом ознаком ЕД Ковиљ..

7.Цена обухвата цену активне електричне енергије са потпуном балансном одговорношћу у складу са Законом о

енергетици (без урачунатог ПДВ-а). Посебно се исказује цена електричне енергије са ПДВ-ом.