Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОШ „Лаза Костић“ Ковиљ

         Лазе Костића 42

         Број: 96

Датум: 14.03.2018. године

Назив и адреса наручиоца:ОШ“ Лаза Костић“'Ковиљ

Врста наручиоца: просвета

Интернет страница наручиоца: нема

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012,14/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 93, 14.03.2018. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности - услуге осигурања

 1. Партија - за јавну набавкууслуге :осигурање ученика и запослених од последица несрећног случаја - незгоде
 2. Партија - за јавну набавку- Услуге осигурања имовине и ризика делатности

 1. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
 2. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације. (наручилац може одредити да се испуњеност свих или појединих услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове).
 3. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
 4. Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија цена, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом.
 5. Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са Портала јавних набавки.
 6. Понуде се могу поднети:

- непосредно у пословним просторијама наручиоца ОШ „Лаза Костић“, Лазе Костића 42, Ковиљ у секретаријату, сваког радног дана до 14 часова;

- путем поште на адресу ОШ „Лаза Костић“, Лазе Костића 42, Ковиљ

 1. Понуде се подносе у затвореној коверти.
 2. Рок за подношење понуде је осам дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки, до 9 часова, без обзира на начин доставе.
 3. Отварање понуда ће се обавити дана 22.03.2018.године у 09,30 часова, у просторијама наручиоца.
 4. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је достави оверено пуномоћје за присуствовање отврарању понуда и да прикаже личну карту на увид.  

Одлука о додели уговора биће донета у року од пет дана од дана отварања понуда.

 1. Лице за контакт: Наташа Ћук, тел.:021/2988-006 e-mail:оОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

                                                                                    

комисија за јавне набавке:Наташа Ћук

                                             Наташа Попов

                                            Беара Биљана