Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦА, ХРАНЕ И ПИЋА

      

ОШ"ЛАЗА КОСТИЋ" КОВИЉ

Лазе Костића 42

Број: 62

Датум: 02. 03. 2018.године


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦА, ХРАНЕ И ПИЋА

ЈН МВ 1/2018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Март 2018.године

Ковиљ

На основу члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012,14/15 и 68/15), чланом 6 . Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. Гласник РС бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 58 од 02.03.2018.године

                Службеник за спровођење поступка јавне набавке именован решењем директора број 59 од 02.03.2018.године припремио је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦА, ХРАНЕ И ПИЋА

ЈН МВ 1/2018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Конкурсна документација садржи:

 1. опште податке о јавној набавци
 2. податке о предмету јавне набавке
 3. упутство понуђачима како да сачине понуду
 4. образац понуде
 5. врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет , количину и опис добара
 6. образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и упутство о начинуна који се доказује испуњеност тих услова
 7. модел уговора
 8. други обавезни обрасци
 9. образац трошкова припреме понуде
 10. текст изјаве о назависној понуди
 11. 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1) подаци о наручиоцу:

               ОШ''Лаза Костић''

               Лазе Костића 42, Ковиљ

               ПИБ: 100737700

               МАТ.БРОЈ:08066825

               Интернет страница:нема

               е – mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

2)врста поступка и законска регулатива:

               Отворени поступак, у складу са чланома 32. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/2012,14/15 и 68/15)

На ову јавну набавку ће се примењивати:

Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/2012,14/15 и 68/15),

 • Закон о општем управном поступку
 • Закон о облигационим односима
 • Закон о заштити ваздуха
 • Закон о безбедности и здрављу на раду
 • Закон о заштити од пожара
 • подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама
 • прописи и нормативи везани за добра који су предмет јавне набавке.

3)предмет јавне набавке :

Предмет јавне набавке је набавка  добара- намирница, хране и пића

4) Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

5) Контакт особа:

Сваког радног дана у   времену од 07- 15 часова .

           Наташа Ћук, е – mail:oslkostic@gmail.c

О   Oпис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке је набавка добара- намирница, хране и пића: а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

Назив и ознака из општег речника:

шифра 15612500 – Пекарски производи

шифра 15894300 – Готова јела

Сва добра морају бити у складу са захтевима Наручиоца.

3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1) Језик на којем мора да буде састављена понуда

                Понуда и остала документација која се односе на понуду морају бити на српском језику.

2) подаци о обавезној садржини понуде:

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији у упутству понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.

Предрачун мора доказивати да цене у понуди покривају трошкове које понуђач има у реализацији набавке .

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата

- Понуђач може поднети понуду за једну или обе партије, при чему на коверти мора назначити за коју партију подноси понуду.

Понуда садржи следеће:

- попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде , са потписом овлашћеног лица и печатом понуђача;

- попуњен, потписан и печатом оверен образац потврде референтне листе и референтне листе

- образац структуре цене са упутством како да се попуни

- попуњен, потписан и оверен образац учешће подпонуђача;-само ако понуђач наступа са подпонуђачем - попуњен , потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди уколики понуду подноси група понуђача

- попуњен , потписан и печатом оверен текст изјаве о независној понуди- попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде поштовали важеће прописе о заштити на раду , запошљавању и условима рада , заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Модел уговора , чиме понуђач потврђује да је сагласан са садржином Модела уговора -

- копију судски овереног образаца ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање - изјава у смислу члана 79. ЗЈН доставља само понуђач који има седиште у другој држави.-

- текст изјаве о независној понуди

3) Упутство о начину попуњавања образаца понуде

Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћеног потписника. Подаци који су уписани мимо обрасца неће се уважити.

Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Свако бељење или подебљавање мора се парафирати и оверити потписом или печатом понуђача. Факсимил понуђача није дозвољен.

Када понуду подноси група понуђача, податке и обрасце попуњава потписује и оверава понуђач из групе понуђача, односно његово лице овлашћено за заступање које је означено у споразуму којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

       4) Понуде са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

5) обавештење да се понуде припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом:

Писмене понуде, се подносе у складу са Конкурсном документацијом, а на основу објављеног јавног позива за доделу јавне набавке добара- намирница, хране и пића у поступку јавне набавке.

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке , а на основу објављеног јавног позива.

6) подношење понуда:

Начин и место подношења понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ’’Лаза Костић’’Лазе Костића 42, Ковиљ, са обавезном назнаком на лицу коверте:"Не отварати-понуда за ЈНМВ 1/2018 добара - намирница, хране и пића поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

                Рок за достављање понуда: Рок за достављање понуда је 12.03.2018.године до 08,15 часова.

                Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 12.03.2018.године до 08,15 часова.

                Последице пропуштања рока : Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

7 ) Време и место отварања понуде , као и начин подношења пуномоћја:

Јавно отварање понуда обавиће се 12.03.2018. године у 08.30 часова, у просторијама ОШ’’Лаза Костић’’Лазе Костића 42, Ковиљ. Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку.

8) рок за доношење одлуке о додели уговора

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од 3 дана од дана доношења одлуке..

9) Начин измене, допуне и опозив понуде у смислу чл. 87. ст. 6. ЗЈН

 • У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.
 • У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
 • Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ’’Лаза Костић’’Лазе Костића 42, Ковиљ, са назнаком:„Измена понуде за поступак јавне набаке - ЈНМВ 1/2018 добара- намирница, хране и пића

Или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку - ЈНМВ 1/2018  добара- намирница, хране и пића или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку - ЈНМВ 1/2018 добара- намирница, хране и пића

10) обавештење о учествовању у заједничкој понуди или као подпонуђач:

На основу члана 87. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подпонуђач, нити у више заједничких понуда.

11) Учешће подпонуђача у понуди:

Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подпонуђачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подпонуђачу, дужан је да наведе назив подпонуђача на Обрасцу учешће подпонуђача са свим траженим подацима о подпонуђачу и да наведе у понуди проценат укупне врености набавке који ће поверити подпонуђачу, а који неможе бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подпонуђача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подпонуђач ће бити наведен у уговору.

   Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подпонуђача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подпонуђача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подпонуђаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.

Понуђач не може ангажовати као подпонуђача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор.

Изузетно понуђач може ангжовати као подпонуђача лице које није навео у понуди, ако је на страни подпонуђача након подношења понуде настала трајна неспособност плачања, ако то лице испуњава све услове одређене за подпонуђача и уколико добије претходну сагласност наручиоца

Наручилац може на захтев подпонуђача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подпонуђачу, за део набавке која се извршава преко тог подпонуђача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подпонуђачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подпонуђача.

12) обавештење о заједничкој понуди :

Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда.

Ако достављају заједничку понуду група понуђача доставља заједно са понудом споразум којим се обавезују на заједничко извршење набавке.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно.

У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду.

13) Услови плаћања, рокови извршења, гарантни рок и друге околности од којих зависи исправност понуде:

Начин и услови плаћања: Сукцесивно у року од најмање 45 дана од дана пријема рачуна и отпремнице потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца и представника Испоручиоца. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Наручилац задржава право да не реализује целокупну вредност уговора у колико за то не буде постојала потреба наручиоца.

Начин и рок испоруке добара: од момента потписивања уговора једну годину према следећој динамици:

1 :

Наручилац доставља поруџбину за текућу недељу најкасније до петка у претходној недељи, а продавац је у обавези да наручиоцу пекарске производе испоручује два пута сваког радног дана , као и за време наставних субота и то : прва поруџбина најкасније до 07,00 часова а друга до 13,30 часова према достављеној писменој поруџбини, споственим превозом до кухиње наручиоца.

Пекарски производи морају бити достављени у папирним кесицама или у полипропиленској фолији.

Од печења пекарских производа до испоруке не сме проћи више од 90 минута.

У случају ванредних поруџбина, понуђач је у обавези да исте испоручи у року од 1 часа од достављања поруџбине .

2 :

Наручилац доставља поруџбину за текућу недељу најкасније до петка у претходној недељи, а понуђач је у обавези да готова јела испоручује сваког радног дана и радним суботама до 11 часова према достављеној писменој поруџбини, сопственим превозом до кухиње наручиоца.

У случају ванредних поруџбина понуђач је у обавези да исте испоручи у року од 2 часа од достављања поруџбине .

Лице задужено за пријем робе од стране наручиоца, упоређује достављену робу, са робом наведном у поруџбеници.

У случају недостатака, понуђач је у обавези да недостатак исправи у року од 1 часа.

Место испоруке : на адресу наручиоца: ОШ’’Лаза Костић’’Лазе Костића 42, Ковиљ.

Други захтеви понуђача: Добра морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца прецизираним у конкурсној документацији ( спецификацији добара).

14)валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Валута: вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цене у понуди се исказују у динарима.

Цена је фиксна све време важења уговора и не може се мењати.

Услучају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ.

Структура цене: У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови сходно обрасцу структуре цене који чини саставни део ове конкурсне документације.

Понуде које буду дате преко процењене вредности наручиоца биће одбијене као неприхватљиве.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

15) Средство финансијског обезбеђења :

Врста финансијског обезбеђења:.

1. Понуђач са којим буде закључен уговор дужан је да у року од 5 дана од дана потписивања уговора достави средство финансијког обезбеђења у виду регистроване Бланко соло менице са меничним писмом на износ од 10 % од уговорене вредности без пдв-а као гаранцију за добро извршење посла; Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи износ од оног који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 10 дана дуже од дана одређеног као крајњи рок за реализацију уговора.Менично овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног овлашћења (наручиоца, предмет јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од вредности понуде и у динарима, са навођењем рока важности).

Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са претходним ставом исти ће се сматрати неприхватљивом и понуда ће се одбити.

Додатно обезбеђење:

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, а таквом понуђачу буде додељен уговор, исти је дужан да уместо средства обезбеђења које је тражено – бланко соло меницу са меничним писмом у од 10% уговорене вредности без пдв-а као гаранцију за добро извршење посла, у року од 5 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко соло меницу са меничним писмом у висини од 15% уговорене вредности без пдв-а, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, са роком важности који је 10 дана дужи од истека рока за реализацију уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност бланко соло менице за добро извршење посла мора да се продужи.

16) обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди:

Наручилац је дужан да:                  

1)     чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;

2)     одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3)     чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

17) Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења

            Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца- Ковиљ, Лазе Костића 42 или путем е-маил-а: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

са назнаком - „Додатне информације/појашњења за Комисију за ЈНМВ-1/2018 добара- намирница,хране и пића“ тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подноше понуда, у радно време наручиоца од 07.-15 часова , при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. Наручилац ће у року од три дана од пријема захтева , ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници

Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну документацију, такве измене или допуне Конкурсне документације објавиће на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца  без одлагања.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Обавештење о продужењу рока обајвиће се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

18) рок важења понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 65 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

19) Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 21. закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити било који од доказа наведених у члану 82. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82 става 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се дноси на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

20) обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подпонуђача и допуштене исправке :

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подпонуђача, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подпонуђача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Понуђач је у обавези да наручиоца у року од највише два дана од дана пријема обавештења писмено обавести да ли прихвата исправљене износе из понуде.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

21) рок за закључење уговора:

Наручилац је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Уколико понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, односно не достави потписан уговор у року од 8 дана од дана достављања уговора на потпис и оверу , наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, о чему ће објавити обавештење на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

22) Критеријум за избор најповољније понуде:

Одлука о додели уговора о јавној набавци  добара- намирница,хране и пића, ЈНМВ – 1/2018 донеће се применом критеријума најниже понуђене цене .

23) Елементи критеријума по којима ће наручилац извршити избор најповољније понуде

       у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком ценом

У колико постоје две или више понуда са једнаком ценом као најповољнија понуда изабраће се понуда понуђач који је понудио најнижу јединичну цену за добро које се налази на позицији 1. у спцификацији добара у зависности за коју партију подноси понуду.

24) Обавезе понуђача по чл. 74. ст. 2 и чл. 75. ст. 2. ЗЈН

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109 Закона.

26) Заштита права понуђача

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно, електронском поштом, факсом или поштом препоручено са повратницом.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Број жиро рачуна на који подносилац приликом подношења захтева уплаћује таксу одређену Законом:

Рачун Буџета РС за уплату таксе број: 840-30678845-06 позив на број 12018.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000 динара.

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ И САДРЖИНА ПОТВРДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156.ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151.став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће:

   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и  

датум када је уплата таксе реализована);

   (3) износ таксе из члана 156.став 1. тачка 1. ЗЈН чија се уплата врши износи 60.000,00динара;

   (4) број рачуна буџета за уплату таксе: 840-30678845-06

   (5) шифру плаћања: 153 или 253;

   (6) модел и позив на број: 97 12018;

(7) сврха: такса за захтев за заштиту права понуђача за ЈНМВ 1/2018 наручиоца ОШ ''Лаза Костић'Ковиљ' корисник: буџет Републике Србије;

   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

   (10) потпис овлашћеног лица банке;

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права(корисници буџетских средстава и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту правСтранке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

27) Обавештење да ће уговор бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона

Наручилац је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. у складу са чланом 113 ЗЈН.

28. Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- Понуђач мора да попуни , овери печатом и потпише , чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- Понуђач мора да попуни , овери печатом и потпише , чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени

За јавну набавку  добара-намирница, хране и пића,  ЈНМВ 1/2018 на основу Јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки дана                                           02.03.2018. године

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача – скраћено пословно име:
Правни облик:
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Пуно пословно име понуђача:
Матични број:
Шифра делатности:
Назив делатности:  
ПИБ:
Назив банке и бр. рачуна:
Телефон:
Е – маил адреса:
Овлашћено лице за потписивање уговора:
Датум подношења понуде:
Деловодни број понуде:  

2) ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ КАО ПОНУДА СА ПОДПОНУЂАЧЕМ

Понуда се подноси:
-самостално -као заједничка понуда (уписати назив и седиште чланова групе)

-као понуда са подпонуђачем (уписати назив и седиште подпонуђача)

3)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА

 

4) ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Укупна цена без пдв:  
Пдв:
Укупна цена са пдв:
Приходи понуђача од испоруке добара који су предмет набавке у 2017. годину
Рок плаћања:
Рок испоруке добара по ванредним поруџбинама :
Обим ангажовања подпонуђача:

проценат ангажовања

део предемета набавке који ће извршити преко подпонуђача

М.П. ____________________________(потпис овлашћеног лица)

5) ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦА, ХРАНЕ И ПИЋА

ЈНМВ 1/2018

Ред. бр. НАЗИВ ПРОИЗВОДА ЈЕДИН. МЕРЕ КОЛИЧ. ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ - А

УКУПНА ЦЕНА

БЕЗ ПДВ-А

ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ
  Рол виршла пшенично брашно Т-400 од 140 г ком 4500
  Проја кукурузно брашно 130г ком 4000
 

Кроасан пуњени 120гр 

Производ на бази лиснатог теста.

Пуњен са еурокремом, брашно Т-400

ком 5000
  Палачинке са плазмом и еурокремом 130г ком 1200
  Пица парче, пшенично брашно Т-400 130г ( шункарица, рендани сир трапист, кечап) ком 4500
  Кифла пшенично брашно Т-400, намаз паштета-павлака од 120г ком 2000
  Кифла пшенично брашно Т-400, намаз маргарин-мед од 120г ком 2000
  Кроасан пуњени –шунка,пшенично брашно Т-400 од130гр 

ком

5000
  Панцерота , пшенично брашно Т-400 од 120г ком 1200
 

Крофна еурокрем, пшенично брашно Т-400 од 120г

ком 2000
  Сендвич, брашно Т-400 (шунка, трапист, салата) од 130г ком 4500
  Пљескавица , пшенично брашно Т-400 од 40г мин., пуњење месо 30% ком 1200
  Бурек са сиром, пшенично брашно Т-400 од 200 г минимум, пуњење сир 30% ком 4500
  Бурек са кромпиром, пшенично брашно Т-400 од 200 г минимум, пуњење кромпир 30% ком 1200
  Штрудла са маком, пшенично брашно Т-400 од 130г мин. пуњење мак 30% ком 1200
  Штрудла са орасима, пшенично брашно Т-400 од 130г мин. пуњење ораси 30% ком 1200
  Пита са сиром, пшенично брашно Т-400 од 130 г минимум, пуњење сир 30% ком 4500
  Кроасан са вишњама, пшенично брашно Т-400 од 130г ком 4500
  Чоколадни мафин, мин. пуњење чоколада 30% ком 1200
ПИЋА
       1. Јогурт   0,2л ком 10000
       2. Сок тетра пак 0,20л - јабука,вишња,наранџа, лимун, ледени чај ком 10000
ГОТОВА ЈЕЛА

КРОМПИР ПАПРИКАШ; 0,1кг ХЛЕБА; 0,05 САЛАТА

0,100КГ КРОМПИРА;

0,050КГ МЕСА БЕЗ КОСТИЈУ;

0,025КГ ЦРНОГ ЛУКА;

0,005КГ ПАРАДАЈЗ ПИРЕА

оброк 340

БОРАНИЈА СА СЕЦКАНИМ МЕСОМ; 0,12кг ХЛЕБА; 0,05 САЛАТА        

0,050КГ БОРАНИЈЕ                                                              

0,010КГ ШАРГАРЕПЕ                                                          

0,010КГ КРОМПИРА                                                            

0,005КГ ПАРАДАЈЗ ПИРЕА                                              

0,005КГ ЦРНОГ ЛУКА                                                                

0,050КГ МЕСА БЕЗ КОСТИЈУ                                          

оброк 340
3

ПИЛАВ ; 0,12кг ХЛЕБА; 0,05 САЛАТА                                                               0,025КГ ЦРНОГ ЛУКА                                                        

0,050КГ ПИЛЕТИНЕ                                                                

0,025КГ ПАРАДАЈЗ ПИРЕА

0,050КГ ПИРИНЧА

оброк 340
4

ГРАШАК СА СЕЦКАНИМ МЕСОМ; 0,12кг ХЛЕБА; 0,05 САЛАТА

0,050КГ ГРАШКА

0,005КГЦРНОГ ЛУКА

0,010КГ КРОМПИРА

0,010КГ ШАРГАРЕПЕ

0,005КГ ПАРАДАЈЗ ПИРЕА  

0,050КГ МЕСА БЕЗ КОСТИЈУ

оброк 340
5

САРМА СА ПИРЕОМ; 0,12кг ХЛЕБА                      

0,050КГ КИСЕЛОГ КУПУСА                            

0,050КГ МЛЕВЕНОГ МЕСА                            

0,025КГ ЦРНОГ ЛУКА                                      

0,005КГ ПАРАДАЈЗ ПИРЕА                              

0,025КГ ГОТОВ ПИРЕ                                        

оброк 340
6 РИБЉИ ШТАПИЋИ СА РИЖОМ оброк 340
7 ПИЛЕЋЕ БЕЛО МЕСО,ГРАШАК оброк 340
8 ЧОРБА+ТЕСТЕНИНА СА СИРОМ И ПАВЛАКОМ                                           оброк 340
9

ЧОРБАСТ ПАСУЉ;0,12кг ХЛЕБА; 0,05 САЛАТА                                                      

0,050 ПАСУЉА                                                                          

0,030КГ СЛАНИНЕ                                                                    

0,015КГ РЕБАРА                                                                      

0,025КГ ЦРНОГ ЛУКА                                                            

0,005КГ ПАРАДАЈЗ ПИРЕ                                                      

0,010КГ ШАРГАРЕПЕ                                                            

0,010КГ БЕЛОГ ЛУКА                                                            

оброк 340
10

ЋУФТЕ У ПАРАДАИЗ СОСУ,РИЖА;0,12кг ХЛЕБА; 0,05 САЛАТА                                                                                              

0,050КГ МЛЕВЕНОГ МЕСА                                                  

0,010КГ ЦРНОГ ЛУКА

0,02КГ ГОТОВ ПИРЕ                                                                

1КОМ ЈАЈЕ                                                                                

0,005КГ ПАРАДАЈЗ ПИРЕ                                                                                                      

оброк 340
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А
ПДВ
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ - ом

М.П. ________________________________

(потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ПОНУЂАЧА __________________________________________________________________________________________________________

У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА - НАМИРНИЦА, ХРАНЕ И ПИЋА

ЈНМВ1/2018

Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

Ред.

бр.

Услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН: Упутство какао се доказује испуњеност услова из члана 75 и 76 : Испуњеност услова
1 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда-за правна лица.

Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра –за предузетнике.

Напомена:

У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе

У случају да понуђач подноси понуду са подпонуђачем, овај доказ доставити и за подпонуђача (ако је више подпонуђача доставити за сваког од њих

---------------------------------------

*неоверене фотокопија

Да Не
2.

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног суда суда и надлежне полицијске управе, да оно и његов законски заступник није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела надлежни судови, чије је уверење потребно доставити, су:

-          Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица,

-          Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица (у случају када Основни суд, по овлашћењу, издаје уверење и за кривична дела из надлежности Вишег суда, тада није потребно посебно уверење Вишег суда)

-          Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе

Напомена:

 • У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника
 • У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих
 • У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе
 • У случају да понуђач подноси понуду са подпонуђачем, ове доказе доставити и за подпонуђача (ако је више подпонуђача доставити за сваког од њих)

Доказ не сме бити старија од 2 месеца пре отварања понуда .

Да Не
3

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и допринеосе и уверење надлежне

локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних , локалних јавних прихода -или потврда-уверење стране државе када има седиште на њеној територији

Потврда не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда.

Напомена:

 • Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације

 • У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе

У случају да понуђач подноси понуду са подпонуђачем, ове доказе доставити и за подпонуђача (ако је више подпонуђача доставити за сваког од њих)

---------------------------------------

*неоверене фотокопије

Да

Не

4 Да има важећу дозоволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке – производња и промет хране Потврда Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде да је уписан у Централни регистар у складу са чл.15 Закона о безбедности хране ( Сл.гласник РС Србије 41/09) Да Не
5

Неопходан пословни     капацитет

Понуђач мора да;

Да поседује

а)поседује хасап сертификата

б) -да је у 2017 години извршио испоруку пекарских производа у минималном износу од 3.000.000,00 динара

а) доставити фотокопију хасап сертификата

б) -Референт листа са испорученим добрима у 2017.години, са потврдама потписаним и овереним од стране наручиоца купаца којима је извршена набавка

Референт листа и потврде се дају на образцима који чине саставни део Конкурсне документације.

Наручилац не признаје ни факсимил наручиоца купца уместо потписа.

Наручилац неће признати потврде које су добијене од међусобно правно повезаних лица.

Наручилац задржава право да тражи на увид оргинал уговора из којих се могу проверити навод из референт листе и потврда

---------------------------------------

*неоверене фотокопије

Да Не
6

да располаже довољним техничким капацитетом и то да :

- располаже са минимум једним доставним возилом

Као доказ потребно је приложити:

     -   извод из књиге основних средстава,или       уговор о закупу или други уговор којим се доказује право располагања.

- копију саобраћајне дозволе или уговор о закупу доставног возила

Да Не
7 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе (Образац Изјава понуђача) да не
Обавезни обрасци које понуђач мора да достави:
8 Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са Упутством какао се доказује испуњеност услова да не
9 Образац понуде да не
10 Образац учешће подпонуђача - уколико учествује у јавној набавци са подпонуђачем да на
11 Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди - у колико доставља заједничку понуду да не
12 Модел уговора да не
13 Текст изјаве о независној понуди да не
14 Попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде поштовали важеће прописе о засштити на раду , запошљавању и условима рада , заштити животне средине као и да немају забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуде да не
15 Копију судски овереног образца ОП-(овера потписа лица овлашћеног за заступање) да не
               

1.   Понуђач је у обавези да докаже испуњеност тражених обавезних и додатних услова, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2.   Понуђач је дужан да за подпонуђаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености осталих услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. Испуне.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. Став 1. Тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подпонуђача којем је поверио извршење тог дела набавке.

3. Код заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. Став 2. Тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. Овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно ,осим за додатни услов финансијског капaцитета у вези са непостојањем блокаде рачуна који мора испуњавати сваки члан групе понуђача (81. Став 2. Закона о јавним набавкама.)

У случају заједничке понуде , прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду .

Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и иста ће с одбити.

Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. Став 1. Тачке 1) – 4) а у складу са чланом 78. Став 5. Закона о јавним набавкама.

У том случају понуђач је у обавези да у овом прилогу за тачке 1, 2, 3. и 4 . уместо да заокружи да или не, упише интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем

 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре),

Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде

Докази се могу доставити и у неовереним фотокопијама.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да уколико то наручилац захтева, да у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова на увид .

Наручилац је дужан да позив из претходног става упути пре доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија.

Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену копију доказа у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, уколико то наручилац захтева, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података из овог члана, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

Понуда и сви обрасци који се достављају уз понуду морају бити потписани од стране лица овлашћеног за заступање (сходно обрасцу ОП).

НАПОМЕНА:Сходно члану 77 став 4 . Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/15 и 68/15) испуњеност обавезних и додатних услова из члана 75 и 76 Закона о јавним набавкама утврђених Конкурсном документацијом понуђач може да доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

7) МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОР

(Понуђач да попуни , овери печатом и потпише чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора)

У Г О В О Р

О јавној набавци добара ЈНМВ 1/2018- намирница, хране и пића

Закључен дана __________________ у Ковиљу између:

 1. ОШ”ЛАЗА КОСТИЋ” КОВИЉ, ЛАЗЕ КОСТИЋА 42 ( у даљем тексту наручиоца), коју заступа вд директор Славица Грлић
 2. _______________________________ из _____________________, улица _______________________________ бр. ________ , матични број : ____________________ пиб: ________________________(у даљем тексту : понуђач ), кога заступа __________________________

_______________________________.

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

       2. ______________________________ из _________________________, улица _______________________________,мат.бр.____________________ пиб: __________________ који заједнички наступа са __________________

__________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________ матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту :понуђач), кога заступа _______________________________.

       2.1 ______________________________ из _________________________, улица _______________________________,мат.бр.____________________ пиб: __________________ који заједнички наступа са __________________

__________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________ матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту :понуђач), кога заступа _______________________________.

1. На основу закљученог Споразума______________________од _____________.године, ради учешћа у oтвореном поступку Јавне набавке добара намирница, хране и пића ЈНOP – 1/2018 Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма __________________________________________из ____________________, ул_____________________, бр. _____; и буде носилац и гарант извршења посла.

Спуразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде директор ________________________из ___________________,ул_____________________бр.____-________ који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла.

Споразум о заједничкој сарадњи бр.______________________је саставни део овог уговора.

АКО ЈЕ ДАТА ПОНУДА СА ПОДПОНУЂАЧЕМ

2а . Испоручилац је део набавке која је предмет овог уговора - ______________________________________

поверио подпонуђачу ________________________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини ___________

од укупно уговорене вредности .

Испоручилац је део набавке која је предмет овог уговора - ______________________________________

поверио подпонуђачу ________________________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини ___________

од укупно уговорене вредности .

За уредно извршавање набавке од стране подпонуђача одговара понуђач као да је сам извршио делове набавке поверене подпонуђачима из става 1. и 2. овог члана.

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет уговора је набавка ЈНМВ 1/2018 – добара- намирница, хране и пића (у даљем тексту : добра), који су предмет јавне набавке наручиоца .

Врста, количина и цена добра утврђене су према оглашеној потреби наручиоца по позиву број : 61 од 02.03.2018.године а у складу са конкурсном документацијом број 62 од 02.03.2018.године .године и Понуди понуђача број :__________________ од ___________________, а исказани су у техничкој специфиикацији .

                                                                                                             ЦЕНА

                                                                                                              Члан 2.

Уговорне стране прихватају појединачне цене које је Испоручилац дао у понуди, а чија укупна вредност износи ___________________ динара без пореза на додату вредност , односно _______________ динара са порезом на додату вредност.

У уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које Испоручилац има у реализацији предметне набавке .

Уговорна цена је фиксна све време важења уговора и не може се мењати.

                                                                                                              Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће уговорени износ испоручиоцу исплаћивати сукцесивно према достављеним фактурама,у року од 45 дана, од дана пријема фактуре и отпремнице потписаних о стране наручиоца и овлашћеног представника испоручиоца.

Члан 4.

Испоручилац је сагласан да наручилац поручује робу у складу са реалним потребама – количинама, како је наведену у члану 2. овог уговора, те да није дужан искористити сва средства из уговорне цене уколико за то не буде потребе.

Испоручилац се одриче било каквог спора, уколико наручилац не потроши сва средства из уговорне цене.

                                                                                                     РОК ИЗВРШЕЊА

                                                                                                               Члан 5

Сукцесивно по достављеним поруџбинама наручиоца, од момента потписивања угвора до једну годину према следећој динамици:

Наручилац доставља поруџбину за текућу недељу најкасније до петка у претходној недељи, а продавац је у обавези да наручиоцу пекарске производе испоручује два пута сваког радног дана , као и за време наставних субота и то : прва поруџбина најкасније до 07,00 часова а друга до 13,30 часова према достављеној писменој поруџбини, споственим превозом до кухиње наручиоца.

Пекарски производи морају бити достављени у папирним кесицама или у полипропиленској фолији.

Од печења пекарских производа до испоруке не сме проћи више од 90 минута.

Услучају ванредних поруџбина понуђач је у обавези да исте испоручи у року од 1 часа од достављања поруџбине .

Пекарски производи морају бити херметички запаковани у полипропиленску фолију.

Наручилац доставља поруџбину за текућу недељу најкасније до петка у претходној недељи, а понуђач је у обавези да готова јела испоручује сваког радног дана и радним суботама до 11 часова према достављеној писменој поруџбини, сопственим превозом до кухиње наручиоца.

У случају ванредних поруџбина понуђач је у обавези да исте испоручи у року од 2 часа од достављања поруџбине .

   Лице задужено за пријем робе од стране наручиоца, упоређује достављену робу, са робом наведном у поруџбеници.

У случају недостатака, понуђач је у обавези да недостатак исправи у року од 1 часа.

Уговор се закључује на период од једне године од дана закључења или престаје да важи у моменту испуњења уговорне обавезне, односно када се потроше сва уговорена средства.

                                                                                 УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ

                                                                                                                       Члан 6

         Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне испоруке вршиће овлашћено лице Наручиоца уз присуство представника испоручиоца.

Све приговоре и рекламације на квалитет и количину добара Наручилац је дужан да истакне наручиоцу приликом преузимања добара , а за скривене мане у року од 24 часа од дана пријема робе , у писаној форми.

У колико се записнички констатују недостаци у квалитету и количини испоручених добара , понуђач је у обавези да такво добро замени новим односно да достави потребну количину у року од 1 часа од сачињавања записника о рекламацији.

Ако испоручилац не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по сачињеном записнику о рекламацији и не изврши ту обавезу у року од 1 часа наручиоц је овлашћен да за отклањање недостатка ангажује друго правно или физичко лице , на терет испоручиоца , наплатом менице за добро извршење посла.

У колико меница не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из претходног става овог члана , наручиоц има право да од испоручиоца тражи накнаду штете , до потпуног износа стварне штете.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 7.

1. Испоручилац је дужан је да у року од 5 дана од дана потписивања уговора достави средство финансијког обезбеђења у виду регистроване Бланко соло менице са меничним писмом на износ од 10 % од уговорене вредности без пдв-а као гаранцију за добро извршење посла ; Бланко соло меница мора бити безусовна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату , краће рокове од рокова које је одредио наручилац , мањи износ од оног који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 10 дана дуже од дана одређеног као крајни рок за реализацију уговора.Менично овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног овлашћења (наручиоца, предмет јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од вредности понуде и у динарима, са навођењем рока важности).

Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са претходним ставом исти ће се сматрати неприхватљивом и понуда ће се одбити.

Члан 8

Уколико се се испоручилац налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке дужан је да Наручиоцу;

- у року од 5 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу регистровану бланко соло меницу са меничним писмом у висини од 15% уговорене вредности без пдв-а, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, са роком важности који је 10 дана дужи од истека рока за реализацију уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност бланко соло менице за добро извршење посла.

.

Члан 9.

Испоручилац гарантује да ће исоручити сва уговорена добра у складу са достављеним поруџбеницама , а у случају да их не испоштује , сагласан је да надокнади претрпљену штету која услед тога настане.

Завршне одредбе

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

У случају спора надлежан је суд у Новом Саду.

Члан 12.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 2 (два) примерака, а Испоручиоцу 2 ( два) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА                                                                                             ЗА ИСПОРУЧИОЦА

__________________                                                                                                                                  __________________

*-попуњава понуђач

8) ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ

ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

               

На основу 77 став 4 . Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/15 и 68/15) понуђач _____________________________________________________________ из _________________________

ул.___________________________________ бр.______

           

даје под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу

И З Ј А В У

            да испуњава услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ 1/2018 ,добара - намирница, хране и пића ,по позиву од 02.03.2018 . године, и то:

 1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ;
 3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
 4. Да има важећу дозоволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке – производња и промет хране
 5. Да испуњава неопходан пословни и технички капацитет

ОБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ПОДПОНУЂАЧА

У поступку доделу уговора за  ЈНМВ 1/2018– набавке добара намирница, хране и пића ,а на основу Јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки дана 02 .03.2018.године, изјављујемо да наступамо са подпонуђачем и то:

Назив понуђача – скраћено пословно име:
Правни облик:
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Пуно пословно име понуђача:
Матични број:
Шифра делатности:
Назив делатности:
ПИБ:
Назив банке и број рачуна:
Телефон:
Е – маил адреса:
Овлашћено лице :

У укупној вредности понуде подпонуђач __________________________________________________       .                                                                                (пословно име подпонуђача)

Учествује у ______________________________________________________________________ што                    

                                               (навести у чему се састоји учествовање подпонуђача )

износи _____________________ % вредности понуде или ____________________________ дин. без пдв-а.

У _______________

                                                                                                 ПОНУЂАЧ

Дана _________.године                                          м.п.   ____________________

*ако понуђач има више подпонуђача умножиће овај образац и попунити за сваког подпонуђача посебно

- ако понуђач не наступа са подпонуђачем, образац се не попуњава.

ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

У поступку доделу уговора за јавну набавку набавке добара – намирница, хране и пића број ЈНМВ – 1/2018 а на основу Јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки дана 02.03.2018.године, изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача.

 • ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ- ВОДЕЋИ ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА
Назив :
Седиште :
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Телефон:
Е – маил адреса:
Овлашћено лице :
Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за потписивање и извршење уговора

Назив банке и

Број рачуна:

Део уговора који извршава
 • ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ИСПОРУЧИЛАЦДОБАРА
Назив :
Седиште :
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Телефон:
Е – маил адреса:
Овлашћено лице :
Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за потписивање и извршење уговора

Назив банке и

Број рачуна:

Део уговора који извршава
 • ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА
Назив :
Седиште :
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Телефон:
Е – маил адреса:
Овлашћено лице :
Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за потписивање и извршење уговора

Назив банке и

Број рачуна:

Део уговора који извршава

У __________________________

Дана____________2018. године

                                                       М.П.                                                         ПОНУЂАЧ

______________________________

                                         (потпис овлашћеног лица понуђача)

*Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Ако понуђач не наступа у зајеничкој понуди, образац се не попуњава.

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

НАЗИВ НАРУЧИОЦА
СЕДИШТЕ
УЛИЦА И БРОЈ
ТЕЛЕФОН
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА ПОТВРДЕ

На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/12 и 14/2015) наручилац издаје     

П О Т В Р Д У

Да је понуђач ____________________________________________________________________________________________________________

У претходној години ( 2017.год.),извршио набавку ____________________  у вредности од _________________________________ динара .

Потврада се издаје на захтев     ______________________________________________________________________________________________

Ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци добара намирница, хране и пића наручиоца ОШ’’Лаза Костић’’Лазе Костића 42, Ковиљ, у отвореном поступку ЈНМВ 1/2018 и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом потврђује :

                                                                                             

м.п.                                        законски заступник

Напомена:

Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце наведене у обрасцу РЛ.

ОБРАЗАЦ РЛ

СПИСАК ИЗРШЕНИХ НАБАКИ ДОБАРА

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Навести број набавки добара, са износима - вредностима набавке исказане у динарима , у претходној години (2017) - назаначити за сваку годину одвојено. Такође навести лице за контакт и телефонске бројеве код назначених наручилаца.

Р.Б. РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, БР. ТЕЛЕФОНА ВРЕДНОСТ ДОБАРА У ДИНАРИМА без пдв-а

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРУЖЕНИХ ДОБРА:

У СЛУЧАЈУ ВИШЕ РЕФЕРЕНЦИ ОБРАЗАЦ ТРЕБА КОПИРАТИ. Свака референтна набавка мора бити документована потврдом наручиоца на обрасцу потврда референтне листе.

Место и датум                                                               м.п.                                                                        Понуђач

ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ.79. ЗЈН

Назив понуђача – скраћено пословно име:
Правни облик:
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Пуно пословно име понуђача:
Матични број:
Шифра делатности:  
Назив   делатности:
ПИБ:

Назив банке и

Број рачуна:

Телефон:
Е – маил адреса:
Овлашћено лице за потписивање уговора:

               

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/15 и 68/15) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем

И З Ј А В У

                да се у _________________________(назив државе) у којој имам седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/15 и 68/15), те исту оверену пред надлежним органом ________________________(назив државе ) прилажем уз понуду за јавну набавку бр ЈНМВ-1/2018– набавке добара – намирница, хране и пића .  

Упознат сам са обавезом наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјав

    ПОНУЂАЧ

                                                                                                                                       ______________________________

м.п.                                            (потпис овлашћеног лица)


ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ , ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА , ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРИЛИКОМ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ КАО И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Регистарски број:
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ:
Овлашћено лице за потписивање уговора:

Назив банке и

Број рачуна:

Телефон:
Е – маил адреса:
Место и датум:

   ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду , запошљавању,условима рада и заштити животне средине за јавну набавку добара – намирница, хране и пића ЈНМВ-1/2018.

У_________________________

Дана_____________2018. Године

                                                                   ПОНУЂАЧ

                                                                                                                                       ______________________________

м.п.                                                        (потпис овлашћеног лица Понуђача)

                                                                                          

9) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Редни број НАЗИВ ТРОШКОВА ВРЕДНОСТ

УКУПНО:

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН) .

У_________________________

Дана_____________2018. године

                                                                    ПОНУЂАЧ

                                                                                                                                       ______________________________

м.п.                                                          (потпис овлашћеног лица Понуђача)

10) ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Регистарски број:
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ:
Овлашћено лице за потписивање уговора:

Назив банке и

Број рачуна:

Телефон:
Е – маил адреса:
Место и датум:

   ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наступам независно у упоступку набавке добра стручног надзора добара- намирница, хране и пића ,број ЈНМВ 1/2018 без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

У_________________________

Дана_____________2018. године

                                                            ПОНУЂАЧ

                                                                                                                                       ______________________________

м.п.                                                         (потпис овлашћеног лица Понуђача)