Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 

 

 

ОШ „Лаза Костић“ Ковиљ

          Лазе Костића 42

          Број:  61

 Датум: 02.03.2018.

ОШ „Лаза Костић“ Ковиљ

Лазе Костића 42

 

о б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - НАМИРНИЦЕ,ХРАНА И ПИЋЕ 

 

Наручилац:

      ОШ''Лаза Костић''

        Лазе Костића 42, Ковиљ

   ПИБ: 100737700

   МАТ.БРОЈ:08066825

  Набавка добара

   Предмет јавне набавке: Набавка добара – ради заккључења уговора – Намирнице,храна и пиће

   шифра 15612500 – Пекарски производи

  шифра 15894300 – Готова јела

  Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној  набавци мале вредности

  Критеријум за доделу уговора:

   Најнижа понуђена цена

   Начин преузимања конкурсне документације

   Конкурсна документација се може преузети на  Порталу јавних набавки

   Начин подношења понуде и рок:

   Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти на адресу наручиоца:

  ОШ „Лаза Костић“ КовиљЛазе     Костића 42, са обавезном назнаком на лицу коверте:

  "Не отварати-понуда за ЈНМВ број 1/2018,– Набавка добара – намирница,храна     и  пиће,  поштом или лично у просторије наручиоца.

   На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса     понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

 

Рок за достављање понуда је 12.03.2018.године до 08,15 часова.

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 02.03.2018.године до 08,15 часова.

Понуде које буду примљене након датума и сата  одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке мале вредности наручиоца,

вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се 02.03.2018. године у 08,30 часова, у просторијама ОШ''Лаза Костић'',Лазе Костића 42, Ковиљ

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача,

који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења службенику за јавну набавку.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:

Ћук Наташа; е – mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца- ОШ „Лаза Костић“ КовиљЛазе Костића 42,

 или путем е-маил-а: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  са назнаком - 

„Додатне информације/појашњења за Службеника за јавну набавку мале вредности Набавка добара-Намирнице,храна и пиће,

ЈНМВ 1/2018, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде,

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.

Службеник за ЈНМВ 1/2018